L3 banner media2

Psychológia

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Psychológia
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied
Informácie: Poď k nám študovať Psychológiu

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín, a tiež z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Získané vedomosti a zručnosti sú relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a pre oblasť psychologického výskumu (je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší výskum vo všetkých jeho fázach), uplatnenie absolventa na pozícii psychológa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má odborné vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pracovnej pozícii psychológa v rôznych oblastiach poradenskej, klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie.

Bilaterálne dohody ERASMUS+ pre akademický rok 2023/2024

Svoje štúdium v zahraničí môžeš absolvovať na jednej z našich partnerských univerzít a vysokých škôl. Vyberať si môžeš z ponuky podľa oblasti, ktorú študuješ. Ak ťa ponuka zaujala, tak kontaktuj koordinátora na svojej katedre. Zoznam koordinátorov tu.

Bilaterálne dohody 0913 Ošetrovateľstvo

Katedra ošetrovateľstva

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CZ

 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

CZ

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

CZ

 

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

CZ

 

UNIVERZITA PARDUBICE

CZ

 

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

CZ

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

PL

 

VYSOKA SKOLA POLYTECHNICKA JIHLAVA

CZ

 

VYSOKA SKOLA ZDRAVOTNICKA O.P.S.

CZ

 

 

 

Bilaterálne dohody 0912 Medicína

Katedra urgentnej medicíny a klinických disciplín

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

CZ

 

ZÁPADOCESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

CZ

 

 

Bilaterálne dohody 0923 Sociálna práca a poradenstvo

Ústav romologických štúdií

 

AARHUS UNIVERSITET

DK

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CZ

 

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PL

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

CZ

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

HU

 

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

CZ

 

UNIVERSITY OF PATRAS

GR

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

PL

 

 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

 

ERNST-ABBE-FACHHOCHSCHULE JENA

DE

 

FACHHOCHSCHULE ST. PÖLTEN GMBH

AT

 

FH OÖ STUDIENBETRIEBS GMBH

AT

 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

NL

 

HOGESCHOOL PXL

BE

 

HOCHSCHULE EMDEN/LEER

DE

 

HOCHSCHULE EMDEN/LEER

DE

 

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN

BE

 

KATHOLISCHE HOCHSCHULE NORDRHEIN-WESTFALEN

DE

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

CZ

 

POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU

PL

 

PROFESSIONSHOEJSKOLEN LILLEBAELT

DK

 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

NL

 

UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"

IT

 

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

CZ

 

UNIVERZITA PARDUBICE

CZ

 

VID vitenskapelige høgskole

NO

 

 

 

Bilaterálne dohody 0313 Psychológia

Katedra psychologických vied

 

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PL

 

LATVIJAS UNIVERSITATE

LV

 

SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ

PL

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ES

 

UNIVERSITY OF PATRAS

GR

 

UNIVERZITA KARLOVA

CZ

 

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

CZ

 

 

Viac info tu

Študijní poradcovia

Študijní poradcovia FSVaZ UKF v Nitre AR 2023/2024

Ošetrovateľstvo

1. ročník denné – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

1. ročník externé – PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

2. ročník externé – PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

3. ročník externé – PhDr. Alica Slamková, PhD.

4. ročník externé – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník denné – PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Monika Mankovecká, PhD., MPH

1. ročník externé – PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

Sociálna práca

1. ročník denné, externé – PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

2. ročník denné, externé – doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

3. ročník denné, externé – PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

4. ročník denné, externé – prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Aplikovaná sociálna práca

1. ročník denné, externé Mgr. – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

2. ročník denné  Mgr. – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

2. ročník externé  Mgr. – prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

3. ročník denné, externé Mgr. – Mgr. Miloš Candrák, PhD.

Psychológia

Bakalárske štúdium:

1. ročník denné Bc. – PaedDr. Martina Romanová, PhD.

2. ročník denné Bc. – Mgr. Katarína Baňasová, PhD

3. ročník denné Bc. – Mgr. Jana Uhláriková, PhD.

Magisterské štúdium:

1. ročník denné Mgr. – Mgr. Miriama Hudáková, PhD.

2. ročník denné Mgr. – PaedDr. Erika Jurišová, PhD.

Koordinácia ERASMUS+

Univerzita Konštantína Filozofa

Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Úradné hodiny pre študentov

pondelok - streda: 8:30 - 11:00 h

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF

Fakultná koordinátorka

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

 

Katedroví koordinátori

Katedra psychologických vied

PaedDr. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Ústav romologických štúdií

PhDr. Katarína Vanková, PhD.

Katedra ošetrovateľstva

Mgr. Mária Semanišinová (Koordinátorka programu LLP Erasmus)

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

Bc. Marianna Paliková

Edičná komisia

Edičná komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva koordinuje edičnú činnosť a tvorbu e-learningových kurzov na fakulte. Na základe návrhov z pracovísk fakulty zostavuje edičný plán na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá na schválenie dekanovi a kontroluje jeho plnenie.
Predseda
Mgr. Jana Turzáková, PhD.
Členovia
       prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
       PaedDr. Martina Romanová, PhD.
       PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
       Ing. Ingrid Mrkvicová
       Mgr. Zuzana Majerová

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Zoznam členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na FSVaZ, vymenovaných dekanom FSVAZ UKF v Nitre dňa 7. 6. 2023:

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – predseda
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. – podpredsedníčka
Mgr. Jana Turzáková, PhD. – podpredsedníčka

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Psychológia:
PaedDr. Martina Romanová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Rastislav Duriš – zástupca externých zainteresovaných strán
Barbara Faragóová – zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Sociálna práca:
PaedDr. Katarína Minarovičová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
PhDr. Mária Kóšová – zástupkyňa externých zainteresovaných strán
Bc. Viktória Zupková - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor zdravotnícke vedy a ošetrovateľstvo:
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Miloš Čakloš – zástupca externých zainteresovaných strán
Jakub Smital – zástupca študentov

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Štatút Rady študentov FSVaZ

Smernica 01/2021 Posuzdovanie žiadostí o akreditáciu

Smernica 02/2021 Systém riadenia kvality FSVaZ

 

 

Vnútorný systém kvality

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Štatút Rady študentov FSVaZ

Smernica 01/2021 Posuzdovanie žiadostí o akreditáciu

Smernica 02/2021 Systém riadenia kvality FSVaZ

 

 

Čo o nás hovoria absolventi?

Mgr. Lucia Píšová (psychologička v psychiatrickej nemocnici)


„Hneď po ukončení štúdia som sa zamestnala ako školský psychológ, aktuálne pôsobím ako psychológ v psychiatrickej nemocnici. Získané vedomosti a zručnosti počas štúdia som zúročila ako v prvom, tak v súčasnosti aj v druhom zameraní. Oceňujem odbornosť a prístup prednášajúcich, ktorý bol v duchu nielen odbornej, ale aj kolegiálnej atmosféry. Okrem iného, pre mňa osobne, prínosné bolo počas semestrov aj postupné praktické predstavenie jednotlivých psychoterapeutických smerov konkrétnymi psychoterapeutmi, vďaka čomu som si už ako študent dokázala lepšie nastaviť svoje ďalšie smerovanie v prípade voľby psychoterapeutického výcviku. Absolvovanie štúdia psychológie na KPsV UKF v Nitre hodnotím pozitívne. Keďže som mala predtým ukončené aj pedagogické vzdelanie, utvrdilo ma v tom, že chcem v povolaní psychológa pokračovať a aktívne sa mu naďalej venovať".

 

Mgr. Martina Kosecová (psychologička v rodinnej poradni)


„Štúdium na FSVaZ mi prinieslo 5 rokov nie len krásneho študentského života a pevné priateľstvá, ale rovnako aj pevné základy, ktoré boli nosné pri mojich pracovných začiatkoch a umožnili mi rýchlejšie zorientovanie sa vo svete práce psychológa. Ako absolvent, potrebujete promptne všetky tie základy oprášiť a vďaka nim vyvážiť ešte neveľkú prax. Aj preto som vďačná za vedomostnú výbavu, s akou som z tejto fakulty odchádzala. Tie roky na fakulte považujem za nosné v mojom živote, kedy sa vo veľkej miere formovala moja osobnosť, hodnoty i kritické myslenie. Zo štúdia dodnes spomínam na zážitkové skupiny, ktoré zanechali vo mne tie “AHA” momenty zažité priamo na sebe, ktoré narozdiel od naučených vecí, len tak z hlavy nevyprchajú a sprevádzajú ma aj počas ďalšieho profesijného pôsobenia. Takáto možnosť sebaskúsenostných zážitkov a ochutnávky rôznych psychologických smerov, bola na tejto fakulte jedinečnou a myslím, že aj závideniahodnou. Nadobudnutý rozhľad bol ich neodmysliteľnou pridanou hodnotou. Rovnako by som vyzdvihla prístup vyučujúcich a ich osobitosť v tom, ako dokázali podnietiť v študentovi bádateľa, ktorý neprijíma veci bez dôkladného kritického filtra. Vo veľkej miere prispeli k môjmu obohateniu po stránke vedomostnej, ale ich výnimočnosť spočívala najmä v snahe priblížiť sa ľudskosťou, ochotou pomôcť a to najdôležitejšie, v schopnosti nasmerovania študenta k sebarozvoju".

 

Mgr. Alexandra Kopečná (služobná psychologička MV SR)


Moja práca sa z väčšej časti týka psychodiagnostickej činnosti. Bez praktických a veľmi kvalitne spracovaných poznatkov, ktoré som nadobudla na seminároch psychodiagnostiky by bolo moje fungovanie určite omnoho zložitejšie a náročnejšie. Taktiež za veľkú výhodu pokladám hodiny forenznej psychológie, ktoré ma vo veľkej miere utvrdili v tom, akým smerom by som sa chcela ďalej uberať. Veľmi nápomocné pre ujasnenie môjho ďalšieho smerovania boli aj niektoré druhy zážitkových skupín, ktoré som v rámci štúdia na KPSV absolvovala. Naučili ma trpezlivosti a poskytli mi vhľad do toho, ako prebiehajú skupinové sedenia s klientmi, ktoré sú taktiež neoddeliteľnou náplňou mojej práce".

 

Mgr. Dominika Ďuriačová (Psychologička UPSVaR)

 

„Oceňujem hlavne úroveň odborných vedomosti, ktoré poskytovala škola študentom. Vytvorila kvalitný pilier teoretických základov potrebných pre každú oblas psychologického uplatnenia. Mali sme možnosť čerpať informácie a poznatky zo skúsenosti mnohých prednášajúcich a ich praxe. Odborne obsadenie školy bolo široko zamerané, čím študentom nielen rozširovalo obzory, ale prezentovalo možnosti ďalšieho praktického uplatnenia".

Čo o nás hovoria absolventi ?

Bc. Lukáš Brož - zdravotnícky záchranár, regionálny vedúci pre región Poprad a Martin, Záchranná služba Košice

„Som absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť (UZS) na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, štúdium som ukončil v roku 2014. Moje rozhodnutie študovať UZS v Nitre som nikdy neoľutoval, ba naopak som šťastný, že som sa tak rozhodol. Štúdium v Nitre mi dalo do života veľa. Spoznal som veľa úžasných ľudí skrz profesorov, doktorov, spolužiakov atď. Štúdium mi dalo veľa po teoretickej aj praktickej stránke. Po škole som mal ihneď možnosť pracovať v Nitre, v Poprade, aj v zahraničí. Nitrianska fakulta má skvelé meno a o absolventov je po škole veľký záujem. Štúdium na fakulte je síce náročne, ale o to ľahšie potom zúročíte v praxi, čo ste sa naučili. Na školu mám len tie najlepšie spomienky, ak by som si mal vybrať znova, tak jednoznačne – UKF v Nitre“!

Bc. Dušan Sopoliga, zdravotnícky záchranár RZP/RLP ZZS ZaMED, Referent vzdelávania ZZS ZaMED;

ALS Provider (Inštruktor) - Advanced Life Support,; PHTLS (Inštruktor) - Pre-Hospital Trauma Life Support; ASLS - Advanced Stroke Life Support; STOPtheBLEED (Inštruktor); USG kurz

„Erudovaní pedagógovia s dlhoročnou praxou. Moderné vybavenie katedry pre možnosť simulačnej výučby. Kladne hodnotím obsah predmetov, ktoré odpovedajú aktuálnym požiadavkám praxe zdravotníckeho záchranára, napríklad Akútna kardiológia, ktorú vedú odborníci vo svojom odbore. 

Výhodou je prax vo FN Nitra ako koncového zdravotníckeho zariadenia, kde si študenti prejdú bohatou škálou oddelení, dokonca prax v špecializovaných pracoviskách ako Kardiocentrum Nitra. 

Neskoršia odborná prax vo výjazdových skupinách ZZS ponúka celé spektrum typov posádok od RZPs, RZP až po RLP posádky, dokonca s prítomnosťou viacerých poskytovateľov. Táto výhoda ponúka budúcim záchranárom prehľad v priereze štátnych a súkromných poskytovateľov. Podstatným benefitom je personálne obsadenie výjazdových skupín v blízkosti Nitry, kde nájdete mladý, perspektívny personál s chuťou odovzdávať svoje vedomosti svojim nasledovníkom. 

Nemôžem opomenúť Univerzitu Konštantína Filozofa. Je to univerzita s bohatou históriou, dynamickým študentským životom, ktorý ponúka možnosť vyžitia. Počas akademického roka univerzita ponúka mnohé spoločenské, športové akcie, kde si vedia študenti oddýchnuť od kníh,

Čo o nás hovoria absolventi

PhDr. Martin Ballay, MPH, námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

„V rámci histórie katedry som v minulosti patril doslova k prvým absolventom, ktorí mali možnosť študovať ošetrovateľstvo v dennej forme. Život ma naučil, že nie je úplne podstatné kde sa proces odohráva, ale kto ho tvorí a vykonáva. Platí to samozrejme aj pre vzdelávací proces. Katedra ošetrovateľstva prešla od mojich študentských čias mnohými zmenami, ktoré ju kvalitatívne posunuli dopredu. Najdôležitejšie však je, že na nej dodnes stále pôsobia ľudia, schopní formovať nie len absolventov, ale i svojich nástupcov, čím bude kvalita vzdelávania zabezpečená, ale aj trvalo udržateľná. Vždy som a budem hrdý na to, že som tu študoval".

 

Mgr. Veronika Kollárová, pracovné zaradenie- sestra Urgentný príjem FN Nitra, sestra Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny ŠN sv. Svorada Zobor

„Doštudovaním bakalárskej dennej formy štúdia na univerzite v rodnom meste Nitra mi predostrelo viaceré možnosti, jednou z nich bolo zaradiť sa do pracovného kolektívu na Urgentom prijíme vo Fakultnej nemocnici v Nitre a tiež na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, kde je práca veľmi náročná. Práve vďaka vzdelávaniu na UKF mala uľahčenú integráciu do ošetrovateľských činností na pracoviskách, kde viem využiť do detailov nadobudnuté poznatky zo vzdelávania, najmä kvôli kvalifikovanému a empatickému tímu pedagógov, ktorí sa nám venovali a ukázali nám ako pretvoriť teóriu do praxe, aj tým, že sme boli vždy počas vzdelávacieho procesu motivovaní a nabádaní cez mnohé kreatívne cvičenia, úlohy, seminárne práce k docieleniu efektívneho spojenia pre môj každý deň v práci. Pedagógovia v mojom odbore mi vyformovali pevnejšiu pôdu pod nohami pre môj ďalší rozvoj, za čo som im veľmi vďačná a som pyšná, že som mohla byť aj ja absolventkou Ošetrovateľstva v Nitre. Pohnutou dobou výuka v tomto odbore veľmi napreduje aj dodnes, presviedčajú ma o tom budúci absolventi, ktorí si vykonávajú prax v oboch nemocniciach, v ktorých pracujem a pri každom stretnutí s nimi si rada zaspomínam a pripomeniem si, aké boli moje študentské časy. Tiež ich motivujem a uisťujem, že vzdelávanie na UKF v odbore Ošetrovateľstvo je to najlepšie, ktoré si mohli vybrať“.

 

Mgr. Michal Pražák, manažér dennej zmeny, Chirurgická klinika, FN Nitra

„Od útleho detstva som sníval o tom, čo chcem v živote robiť. V roku 2009 som si svoj sen začal plniť štúdiom Ošetrovateľstva na FSVaZ UKF v Nitre. Aj dnes po jedenástich rokoch od ukončenia bakalárskeho štúdia a ôsmych rokoch od ukončenia magisterského štúdia na tejto fakulte, môžem konštatovať, že to boli najkrajšie roky môjho života a som hrdý na to, že som študoval práve tu. Už vtedy sa nám dostávalo kvalitného vzdelávania, profesionality a ľudskosti zo strany vyučujúcich a nakoľko dodnes úzko spolupracujeme v rámci praktickej výučby na našom oddelení a sú z nás skvelí priatelia, môžem s určitosťou povedať, že úroveň vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo na tejto fakulte napreduje, kráča s dobou, tak ako rastú aj nároky na samotné povolanie sestry a do života posiela kvalitne pripravených absolventov. Pevne verím, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať, že vzdelávanie sa bude na tejto katedre naďalej rozvíjať a obnovia sa aj ďalšie študijné programy v tomto odbore.

Každému, kto má záujem o povolanie sestry, môžem teda štúdium na tejto fakulte len odporučiť!“

 

Bc. Hamarová Monika, sestra, Chirurgická klinika, FN Nitra

„Nie je to až tak dávno čo som mala tú česť stať sa absolventkou na vašej univerzite. Som Vám za to veľmi vďačná. Tato univerzita bola v mojom živote veľkým prínosom. Však aj vďaka nej a vedomosťami nadobudnutými na katedre ošetrovateľstva môžem teraz vykonávať povolanie ktoré ma napĺňa. Verím že táto katedra "vychová" ešte veľa dobrých sestier ktoré budú túto prácu milovať minimálne tak ako ja. Ďakujem celému kolektívu za vzdelávanie ktoré bolo na úrovni a pripravilo nás na prácu ktorá je náročná ale svojím spôsobom tak krásna.“

 

Mgr. Eva Kuklová, sestra COS a CS , FN Nitra

„Pri štarte do života majú všetci  stanovené svoje ciele. Nemusela som dlho rozmýšľať a už v mladom veku mi bolo jasné, že  cesta po ktorej sa chcem vydať vedie k človeku / k chorému človeku - pomoc, podpor , pochopenie. Po absolvovaní SZŠ som sa rozhodla v roku 2009 nastúpiť na štúdium v odbore Ošetrovateľstvo na UKF. Prirodzené však boli obavy aj strach , čo ma čaká. Po 3 rokoch štúdia a získania titulu Bc. mi boli odmenou  nadobudnuté skúsenosti ktoré nám s láskou a porozumením odovzdávali vyučujúci na profesionálnej úrovni, ale aj ich ľudský prístup.  Pozitívne skúsenosti a chuť napredovať mi boli motívom v pokračovaní štúdia . Ako dieťa som pochopila, že dom stojí na základoch a dnes viem že múdrosť  aj na vzdelaní. Preto moje veľké ďakujem patrí práve FSVaZ , všetkým vyučujúcim , ktorí stále napredujú vo vzdelávaní budúcich sestier a neraz sa pasujú s problémami dnešnej neľahkej doby. Vždy s láskou a hrdosťou prezentujem, že som absolventka FSVaZ v odbore , ktorý je tak nenahraditeľný, krásny a najmä potrebný. V odbore Ošetrovateľstvo!“

 

Valéria Saly Brathová, odberová sestra NTS SR NR

„Existuje veľa povolaní no menej poslaní. Povolanie sestra je poslaním pre ľudí s ochotou pomáhať, pokorou, láskou k druhým. Nesie v sebe veľa vnútornej sily, zrelosti a múdrosti. Je známe že človek je dospelý v 18-tom roku života. No myslím že u väčšiny to tak nie je. Človek dozrieva vekom ale i skúsenosťami a životnými rozhodnutiami. Môj ciel v detskom i pubertálnom veku bolo stať sa sestrou. Na pôde UKF, FSVaZ som strávila 5 rokov. Môžem vyhlásiť, že spomínane roky zo mňa urobili dospelého človeka. Študovali sme mnoho kníh, prečítali tisíce definícii, počúvali desiatky prednášok. Teória však sestru nespraví sestrou. Pre mňa bola vždy praktická výučba tou kľúčovou.  Naučila ma čo je šťastie (keď sa pacientovi splní to jedine prianie v živote byť zdravým), čo je súcit (keď si študent vypočuje ťažké príbehy pacienta o tom ako bojuje s ochoreniami a niekedy i sám so sebou), starostlivosť (keď človeka nestačí len ošetriť ale i posilniť duševné zdravie) odhadnúť mnoho situácii a zvážiť ako konať, promptne reagovať...... A mnoho ďalšieho, čo sa  do mojej „recenzie“ nezmesti... Dnes pracujem ako sestra v  transfúznej službe. Bohatstvo, ktoré som získala na pôde FSVaZ zužitkujem denno denne.“

Čo o nás hovoria absolventi?

Mgr. Karina Andrášiková, terénna sociálna pracovníčka a projektová manažérka v OZ Mládež ulice

„Existuje zopár vecí v živote, ktoré z vás zaručene vytesajú človeka, ktorý o sebe veľa premýšľa, učí sa od druhých, chce na sebe pracovať a „nenecháva si“ seba iba pre seba. Práca s ľuďmi takou vecou je. Zámerne hovorím práca s ľuďmi a nie pre ľudí, pretože sociálna práca je o partnerstve s klientom. Sprevádzate ho životom, aj vo chvíľach kedy mu nie je najľahšie, vzájomne do seba vkladáte dôveru, že takéto chvíle sa dajú zvládnuť a prekonať. Takýto profesionálny vzťah nesie so sebou obrovské množstvo emócií, zážitkov, spoločného prekonávania prekážok. To stojí veľa síl a námahy a nikdy úplne neviete, ako to dopadne. Celkom dobrodružstvo, nie? Zároveň je to však dar – nie každý má možnosť sprevádzať človeka istým úsekom jeho života s pridanou hodnotou spoločného riešenia náročnej (ale aj radostnej) situácie, s využitím toho, čo sme sa naučili v škole aj v živote. Kvalitne robená sociálna práca takýto dar ponúka, a preto som vďačná, že ho ponúkla aj mne.“

Mgr. Mária Konceková, sociálna poradkyňa a fundraiserka Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka Nitra

„Štúdium sociálnej práce na FSVaZ UKF v Nitre ma posunulo ako človeka. Veľa som si vzala z hodín praxe, predmetov o rodine, práve, ale tiež sociálnopsychologických výcvikov. Záleží na každom, čo si bude chcieť zo štúdia odniesť. Ja som sa stala citlivejšia k problémom druhých, a zároveň som sa naučila viac si vážiť sama seba. A to, čo som si odniesla, je "pomoc k svojpomoci", že druhému môžeme pomôcť len vtedy, keď si aspoň trochu chce pomôcť aj on sám.“

Mgr. Nikoleta Lakatosová, sociálna pracovníčka v Ambulancii pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

„Vďaka prvotriednym odborníkom a skvelým ľuďom, kolegom mám na štúdium krásne spomienky. Prohumánny prístup a obrovská empatia našich učiteľov nás viedla celým štúdiom až do úspešného konca.“

Mgr. Vladena Kunská, vedúca sociálneho úseku - ZSS Svetlo, Olichov

„K sociálnej práci treba mať vzťah a brať ju nie ako povolanie, ale poslanie. Je to krásna práca, ktorá sa nevykonáva len v kancelárii a pri počítači, ale je to práca s ľuďmi. Prácu v sociálnej oblasti vykonávam viac ako 10 rokov. Štúdiom sociálnej práce som získala schopnosť aplikovať riešenia sociálnych situácií v súlade s praktickými i teoretickými poznatkami. V práci využívam rôzne metódy a prostriedky v oblasti sociálnej práce. Ich implementovanie v rámci terapeutických skupín a práce s jednotlivcami, konkrétne v zariadení sociálnych služieb prácou s prijímateľmi sociálnych služieb s rôznymi psychickými i psychiatrickými problémami. Štúdiom som spoznala samú seba, svoje silné a slabé stránky, posunula som sa osobnostne , ale i pracovne.“

Psychológia

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Psychológia
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied
Informácie: Poď k nám študovať psychológiu

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa teoretické poznatky zo základných a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca (prípadne psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín). Získava poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Nadobudne praktické zručnosti v oblasti používania psychologických metód, osvojí si základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická, pedagogická, školská, poradenská, pracovná a organizačná psychológia). Je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu a realizovať ho.

Uplatnenie absolventov

Hlavnou cieľovou oblasťou uplatnenia absolventa – psychológa bakalára je profesijná realizácia v pozícii asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Nachádza uplatnenie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života a v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách rôznorodého zamerania (technické, ekonomické, inžinierske, obchodné, vedecké, zdravotnícke, kultúrne a iné).

Aplikovaná sociálna práca

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky / 2 roky
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Informácie: Poď k nám študovať Aplikovanú sociálnu prácu

Charakteristika študijného programu

Magisterské vzdelávanie sociálnej práce zabezpečujeme v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW) a ďalšími medzinárodnými smernicami, vrátane Európskeho kvalifikačného rámca. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania v odbore Sociálna práca poskytuje študentovi vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti práce a riadenia v inštitúciách verejnej správy a tiež v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Študenti sa učia vnímať rôznorodosť a zároveň komplexnosť’ sociálnych problémov na rozličných úrovniach výkonu sociálnej práce v praxi najmä identifikáciou systémových súvislostí teórie sociálnej práce a sociálnej politiky v domácom i zahraničnom kontexte. Študenti sa učia kriticky myslieť, sú podnecovaní k rozvoju analytického myslenia a porozumenia podstate vzniku, priebehu a dôsledkov problémov jednotlivcov, skupín a komunít resp. spoločnosti. Študijný program si kladie za cieľ teoreticky i prakticky pripraviť študenta na realizáciu zložitých riešení, učí ho používať moderné metódy, techniky a prostriedky pri riešení problémov sociálnych klientov. Už počas štúdia sa študenti stávajú odborníkmi v oblasti sociálneho plánovania, poradenstva, supervízie, sociálneho manažmentu i ďalšieho vzdelávania. Štúdium využíva prevažne prezenčnú formu s doplnkami e-learnigových foriem vzdelávania.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sociálnej práce má možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálny pracovník so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci verejnej i štátnej správy, ako aj tretieho sektora.

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Zdravotnícke vedy
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky / 3 roky
Garant: prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Informácie: Poď k nám študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi pri sekundárnych transportoch a poskytovať intenzívnu starostlivosť o kritického pacienta v posádke mobilnej intenzívnej jednotky. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach urgentná medicína, urgentná zdravotná starostlivosť, intenzívna medicína, medicína katastrof. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Obsahom vzdelávacieho procesu sú poznatky získané v teoretických predmetoch: humanitných, medicínskych a špecifických predmetoch urgentnej zdravotnej starostlivosti. Praktické zručnosti študent získava počas laboratórnych cvičení v odborných učebniach, kde si osvojuje základné postupy a techniky pri ošetrovaní pacienta. Získané návyky si upevňuje počas praktickej výučby pod dozorom v zdravotníckom zariadení, v záchrannej zdravotnej službe a na operačnom stredisku ZZS. Špecifické poznatky a zručnosti z činnosti ostatných zložiek integrovaného systému získava počas výcvikových kurzov zameraných na problematiku vodnej záchrannej služby, horskej záchrannej služby v zimnom a letnom teréne. S problematikou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a hasičského a záchranného zboru, kontrolného chemického laboratória sa študent oboznámi počas exkurzie.

Uplatnenie absolventov

• Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie a člen posádky ambulancie RZP a RLP/MIJ
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského a záchranného zboru
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby
• Zdravotnícky záchranár na oddelení urgentného príjmu alebo v príjmovej ambulancii zdravotníckeho zariadenia
• Operátor operačného strediska ZZS SR
• Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve

 

Sociálna práca

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky / 3 roky
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Informácie: Poď k nám študovať sociálnu prácu

Charakteristika študijného programu

Sociálna práca je moderná dynamická veda, ktorá aktuálne reaguje na podnety a potreby spoločnosti v oblasti sociálnej sféry. Paleta sociálnych problémov jednotlivcov je veľmi široká a preto je pre tento odbor charakteristický interdisciplinárny a integratívny prístup riešenia problémov. Študijný program Sociálna práca je koncipovaný tak, aby poskytol študujúcim odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, ktoré ich predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom v inštitúciách verejnej správy ako aj v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Obsahovo je program orientovaný najmä na sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, sociálnu diagnostiku a tvorbu prognóz, sociálnu prevenciu, sociálno-právnu ochranu, depistáže a iné formy sociálnej pomoci, akými je napríklad krízová intervencia, terénna sociálna práca, resocializácia či koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb. Štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, s postupným zavádzaním prvkov tzv. pružného vzdelávania resp. e-learning-u.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva.

 

Ošetrovateľstvo

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky / 3 roky
Garant: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra ošetrovateľstva
Informácie: Poď k nám študovať ošetrovateľstvo

Charakteristika študijného programu

Ošetrovateľstvo je samostatný odbor, ktorého záujmom je osoba, rodina a komunita v zdraví a v chorobe. Ako vedný odbor integruje poznatky z iných odborov zaoberajúcich sa štúdiom človeka, spoločnosti a prostredia. Základné princípy študijného odboru vychádzajú zo širokého pochopenia významu práce sestier, ktoré sú najväčšou skupinou odborníkov zdravotnej starostlivosti a sú považované za kľúčové pri zaisťovaní reformných stratégií. Pripadá im významná úloha v súvislosti s humanizáciou starostlivosti o pacientov, čo svedčí o potrebe kvalitne pripravených sestier, dostatočne flexibilných, akceptujúcich zodpovednosť za svoju prácu a kompetentných pre prácu v multidisciplinárnych a multiprofesionálnych tímoch v nemocniciach, ambulanciách a komunitách. Študijný program Ošetrovateľstvo tvorí súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú  najmä prednášky, semináre, cvičenia a odborná prax – klinické cvičenia, súvislá odborná prax a letná prax. Ošetrovateľstvo patrí medzi päť regulovaných povolaní v oblasti zdravotníctva, ktoré boli vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) – WHO v roku 1992.

Ošetrovateľstvo je múdrosť, láska a pomoc.

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Všeobecná psychológia
Psychobiológia
Anglický jazyk pre psychológov I
Písanie odborného textu
Sociálno-psychologický výcvik I
Kognitívna psychológia
Metodológia v psychológii
Vývinová psychológia
Anglický jazyk pre psychológov II
Dejiny psychológie
Experimentálna psychológia
Psychológia osobnosti
Etika v psychológii a kritické myslenie
Sociálna psychológia
Teórie osobnosti
Sociálno-psychologický výcvik II
Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich
Štatistika v sociálnych vedách
Poradenská psychológia
Organizačná a pracovná psychológia
Základy klinickej psychológie
Teória psychodiagnostiky a psychometria
Seminár k záverečnej práci
Pedagogická a školská psychológia
Odborná prax
Psychológia zdravia

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Psychológia látkových a nelátkových závislostí
Kapitoly z vývinovej psychológie
Psychológia sociálnych sietí
Metódy sociálnej psychológie
Sociálno-patologické javy na školách
Psychofyziologické metódy
Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie
Základy filozofie

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Pozitívna psychológia
Zážitková skupina kariérové poradenstvo
Dištančné poradenstvo
Kultúrna a sociálna antropológia

 

Aké predmety absolvuješ?

Študijný plán študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť pozostáva z týchto predmetov:

 

Povinné predmety:

Anatómia a fyziológia

Zdravotnícka biochémia, biofyzika a rádiológia

Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena

Ošetrovateľské techniky

Profesijná komunikácia

Prvá pomoc

Etika a legislatíva

Odborný latinský jazyk

Pedagogika a sociológia

Farmakológia

Klinická propedeutika

Patologická anatómia a fyziológia

Techniky a postupy v urgentnej zdravotnej starostlivosti

Klinické cvičenia 1.

Súvislá odborná prax 1.

Letná  prax 1.

Kurz vodnej záchrannej služby

Gynekológia a pôrodníctvo

Chirurgia a traumatológia

Neurológia a psychiatria

Pediatria

Vnútorné lekárstvo

Klinické cvičenia 2.

Súvislá odborná prax 2.

Kondičná príprava 3.

Zimný výcvikový kurz

Základy výskumu

Klinická farmakológia a toxikológia

Anestéziológia, intenzívna medicína a starostlivosť

Urgentná medicína a medicína katastrof 1.

Urgentná zdravotná starostlivosť 1.

Klinické cvičenia 3.

Súvislá odborná prax 3.

Letná  prax 2.

Urgentná medicína a medicína katastrof  2.

Urgentná zdravotná  starostlivosti 2.

Zdravotnícky a krízový manažment

Integrovaný záchranný systém a Radiačná ochrana

Klinické cvičenia 4.

Súvislá odborná prax 4.

Psychológia v urgentnej zdravotnej starostlivosti

Letný výcvikový kurz

Klinické cvičenia 5.

Súvislá odborná prax 5.

 

Počet kreditov za povinné predmety:  154 kreditov (1. semester 22 kreditov, 2. semester 31 kreditov, 3. semester 25 kreditov, 4. semester 28 kreditov, 5. semester 31 kreditov, 6. semester 17 kreditov)

 

Povinne voliteľné predmety:

Anglický jazyk 1

Anglický jazyk 2

Seminár k záverečnej práci

Akútna kardiológia prvého kontaktu 1.

Akútna kardiológia prvého kontaktu 2.

Kondičná príprava 1.

Kondičná príprava 2.

Kondičná príprava 4.

Kondičná príprava 5.

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety: 14 kreditov; študent si vyberá z povinne voliteľných predmetov, spolu predmety za najmenej 10 kreditov za obdobie štúdia.

 

Výberové predmety:

Anglický jazyk 3

Anglický jazyk 4

Potreby pacienta pri akútnych stavoch

 

Počet kreditov za výberové predmety: 6 kreditov, povinné 0 kreditov.

Štátna skúška: 16 kreditov

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie 180 kreditov v predpísanej skladbe študijného programu.

 

 • v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

 

Profilové predmety sú vyznačené v študijnom pláne tučným písmom tzv. boldom. Všetky povinné predmety v študijnom pláne sú zároveň profilovými predmetmi.

Počet profilových predmetov:              44 + predmety štátnej skúšky

Počet ostatných predmetov:                 12

Počet kreditov za profilové predmety:   154 + 10 kreditov za predmety štátnej skúšky

Počet kreditov za ostatné predmety:     20 (študent si vyberá z povinne voliteľných predmetov, spolu najmenej 10 kreditov za obdobie  štúdia, z voliteľných predmetov študent nemusí získať žiadny kredit)

Kde sa môžeš zamestnať

Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe sa uplatní:

 • ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, rýchlej zdravotnej pomoci-S,;
 • zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci alebo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky;
 • zdravotnícky záchranár na urgentnom príjme ústavného zdravotníckeho zariadenia;
 • zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve;
 • zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského záchranného zboru;
 • zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby.

Čo zvláda náš absolvent

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť vie:

 • sprostredkovať informácie z biomedicínskych a klinických odborov, humanitných predmetov;
 • definovať odbornú terminológiu;
 • integrovať poznatky z urgentnej medicíny a medicíny katastrof, z urgentnej zdravotnej starostlivosti a interpretovať ich v klinickej praxi;
 • vysvetliť platnú legislatívu v zdravotníctve a urgentnej zdravotnej starostlivosti;
 • aplikovať poznatky zo psychológie, ovládať zásady a spôsoby profesionálnej komunikácie;
 • interpretovať poznatky zo zdravotníckej etiky, základov metodológie výskumu;
 • analyzovať problematiku manažmentu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby;
 • analyzovať problematiku krízového manažmentu;
 • hodnotiť podmienky spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný:

 • vykonať prvotné a druhotné vyšetrenie chorého v rámci primárneho zásahu;
 • názorne demonštrovať ošetrovateľské techniky a postupy;
 • monitorovať a analyzovať vitálne funkcie;
 • analyzovať problémy a stanoviť pracovnú diagnózu;
 • podávať farmakoterapiu po konzultácii s lekárom;
 • manipulovať s prístrojovou technikou;
 • tvoriť a formulovať štandardizované postupy v prednemocničnej starostlivosti;
 • samostatne a v spolupráci s lekárom vykonávať špecializované život zachraňujúce úkony;
 • demonštrovať postup pri predčasnom pôrode a starostlivosti o rodičku a novorodenca;
 • používať informačné a komunikačné technológie v podmienkach prednemocničnej starostlivosti;
 • kondične zvládnuť náročný terén, použiť základné postupy zo sebaobrany;
 • interpretovať zásady bezpečnosti a ochrany vlastnej osoby;
 • analyzovať a stanoviť krízový manažment;
 • analyzovať a stanoviť manažment pri nešťastí s hromadným postihom osôb;
 • logicky myslieť a aplikovať získané vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie pri riešení klinických stavov;
 • koordinovať prácu jednotlivo aj v tíme;
 • aplikovať stratégie riešenia kritických stavov v jednotlivých medicínskych odboroch;
 • samostatne komunikovať s pacientom, príbuznými a svedkami udalosti;
 • argumentovať zvolený postup starostlivosti v súlade s právnymi a etickými normami;
 • aplikovať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii pacienta a rodinných príslušníkov, komunity;
 • koordinovať zdravotnícky zásah pri udalosti s hromadným postihnutím osôb;
 • koordinovať si sústavné vzdelávanie v odbornom a profesionálnom rozvoji.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť má poznatky a praktické zručnosti z/zo:

 • špecifík postupov vodnej záchrannej služby;
 • špecifík činnosti Horskej záchrannej služby v horskom teréne v zimnom a v letnom období;
 • špecifík práce v Hasičskom a záchrannom zbore;
 • špecifík činností Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby;
 • diagnostiky a liečby akútnych stavov v kardiológii, podľa aktuálnych odporučení Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Čo o nás hovoria študenti?

„Štúdium sociálnej práce mi prináša nový rozmer v živote. Učím sa, ako pomáhať druhým ľuďom a to ma zároveň robí šťastnou.“  Klaudia, 3.ročník

„Zaujímavé štúdium, učia nás pedagógovia s praktickými skúsenosťami, ktorí nás podporujú aj v rôznych dobrovoľníckych aktivitách.“  Martina, 2.ročník

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Úvod do štúdia sociálnej práce

Písanie odborného textu

Odborná prax I. – exkurzia

Profesijná etika

Úvod do psychológie

Úvod do práva v kontexte ľudských práv

Dejiny sociálnej práce

Úvod do teórií sociálnej práce

Sociálna komunikácia a riešenie konfliktov

Výcvik sociálnych zručností

Sociálna psychológia

Sociálne zabezpečenie

Sociálna práca v teréne

Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie

Správne právo

Sociálna práca v kontexte sociálnych služieb

Odborná prax II.

Metódy sociálnej práce

Sociálne poradenstvo

Metodológia sociálnych vied

Odborná prax III.

Sociálna práca s vybranými cieľovými skupinami v kontexte rizikového správania

Výcvik profesionálnych zručností v procese práce s klientom

Inkluzívne prístupy v pomáhajúcich profesiách

Odborná prax IV.

Sociálna práca s rodinou

Rodinná politika a rodinné parvo

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Odborná prax V.

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Základy ontogenetickej psychológie

Angličtina pre sociálnych pracovníkov

Sociálna práca v komunite

Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca

Sociálna práca v školstve

Sociálna práca v neziskovom sektore

Rómsky jazyk 1

Krízová intervencia

Mediácia a probácia

Expresívne terapie

Psychoterapie v pomáhajúcich profesiách

Projektovanie v sociálnej práci

Sociálna práca s osobami so zdravotným znevýhodnením

Sociálna práca v oblasti zamestnanosti

Sociálna práca s obeťami násilia

Sociálna práca v marginalizovaných rómskych komunitách

Sociálna práca so seniormi

Metódy sociálnej práce s rodinami v období rozvodu a rozchodu

Sanácia dysfunkčných rodín

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Občianske právo

Rómsky jazyk 2

Service learning 1 - služba v komunite

Service learning 2 -  služba v komunite

Service learning 3 -  služba v komunite

Antropologické východiská sociálnej práce

Základy filozofie

 

Štátna skúška

Bakalárska práca a jej obhajoba

Kde sa môžeš zamestnať

 • máme cca 4500 absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia,
 • pracujú v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho sektora,
 • realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť
  kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
  ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva,
 • naša katedra sa môže pochváliť aj niekoľkými mimoriadne úspešnými a verejne známymi absolventmi odboru. V minulosti študovali na našej katedre napríklad aj banková ombudsmanka, asistentka europoslankyne, riadiaci pracovníci štátnych a verejných inštitúcií či televízna moderátorka.

Poď študovať sociálnu prácu

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“                                     prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Čo ponúkame?

 • tri akreditované študijné programy v dennej a externej forme:
 • Bakalársky – Sociálna práca (Bc.)
 • Magisterský – Aplikovaná sociálna práca (Mgr.)
 • Doktorandský – Sociálna práca (PhD.)

Dôvodov prečo si vybrať štúdium práve u nás je viacero:

 • chceš pracovať s ľuďmi, chceš vedieť, ako ich sprevádzať ťažkými životnými situáciami, chceš robiť zmysluplnú prácu, chceš získať množstvo poznatkov, s ktorými sa môžeš uplatniť v rôznych oblastiach, chceš byť profesionál v tom, čo robíš, chceš zažiť veľa ľudských momentov a veľa iného,
 • máme najviac záujemcov a prihlásených študentov spomedzi všetkých univerzít na Slovensku v oblasti sociálnej práce už piaty rok,
 • katedra je od roku 2015 riadnym členom Európskej asociácie škôl sociálnej práce EASSW a od roku 2018 riadnym členom SocNet98 – európskej siete univerzít sociálnej práce,
 • ponúkame kvalitný tím vyučujúcich, ktorí prepájajú teóriu s praxou,
 • študenta vnímame ako rovnocenného partnera a je našou snahou podporiť ho v osobnostnom a profesijnom raste,
 • máme vlastný model výkonu praxe a 45 zazmluvnených praxových zariadení, v ktorých môžeš nadobudnuté poznatky a zručnosti rozvíjať pod dohľadom kvalifikovaných sociálnych pracovníkov,
 • môžeš pracovať s rôznymi cieľovými skupinami (rodina, deti, mládež, chorí v zdravotníckych zariadeniach, zomierajúci, zdravotne znevýhodnení, osoby so závislosťou, seniori, ľudia po výkone trestu odňatia slobody, deti so syndrómom CAN, osoby pracujúce v sex biznise, ľudia bez domova, migrant, menšiny a i.),
 • môžeš získavať nové poznatky a spoznávať iné kultúry prostredníctvom študijných pobytov Erasmus + v sieti našich 20. zahraničných partnerských univerzít (Nórsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Fínsko, Dánsko, Poľsko, Holandsko, Čechy, atď.),
 • každoročne sa môžeš zapojiť do International Week, navštíviť vybranú krajinu, s ktorou máme spoluprácu a spoznať nových ľudí a prostredie,
 • môžeš sa zúčastniť alebo sa podieľať na realizácii odborných prednášok, vedeckých konferencií, workshopov, dobročinných charitatívnych akcií, diskusií s inšpiratívnymi ľuďmi z praxe, kultúrneho a politického života,
 • katedra každoročne v septembri organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Labor Socialis, na ktorej sa zaoberáme aktuálnymi trendami, problémami a výzvami v sociálnej práci
 • každoročne môžeš získať prospechové alebo motivačné štipendium,
 • sme presvedčení, že pochopenie seba samého vedie k tomu, aby sme lepšie pochopili iných, a preto sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia výcviky sociálnych a poradenských zručností,
 • študentom poskytujeme bezplatné špecializované sociálne poradenstvo v oblasti rozvodov, vyživovacej povinnosti, úpravy rodičovských práv a povinností, v oblasti riešenia zanedbávania starostlivosti o dieťa, plánovaného rodičovstva, neželaného tehotenstva a alternatívnych riešení interrupcie, v oblasti sebapoškodzovania dieťaťa a tiež v oblasti problematiky občanov so zdravotným postihnutím a ich sociálnej integrácie a tiež právne poradenstvo vo veci týrania blízkej a zverenej osoby, nevyplatenia mzdy zamestnávateľom študentke, a pod.
 • máš možnosť využívať študovňu priamo na fakulte, v ktorej nájdeš množstvo domácich a zahraničných odborných publikácií a časopisov.

Navyše...

 • nerobíš prijímačky – rozhodujú výsledky na strednej škole a mimoškolské aktivity,
 • nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli,
 • individuálny prístup, moderné prostredie, inšpiratívni ľudia,

Kde sa môžeš zamestnať

So vzdelaním, ktoré získaš u nás sa môžeš zamestnať v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, v štátnej a neštátnej sfére, v zariadeniach sociálnej starostlivosti napr.:

 • vo všeobecných ambulanciách
 • v špecializovaných ambulanciách
 • v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • v zariadeniach jednodňovej starostlivosti
 • v mobilných hospicoch
 • v stacionároch
 • v poliklinikách
 • vo všeobecných nemocniciach
 • v špecializovaných nemocniciach
 • v liečebniach pre dlhodobo chorých
 • v domoch  ošetrovateľskej starostlivosti
 • v hospicoch
 • v prírodných liečebných kúpeľoch
 • v riadení, vo výskume a vo výchove

Čo zvláda náš absolvent?

Teoretické vedomosti

Absolvent ošetrovateľstva:

 • teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu
 • porozumie podstatným faktom, pojmom, princípom a teóriám vzťahujúcim sa k ošetrovateľstvu
 • teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu
 • aplikuje poznatky z teórií a modelov  ošetrovateľstva v ošetrovateľskej praxi
 • uplatní vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín pri styku s pacientom/klientom

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent ošetrovateľstva nadobudne schopnosť:

 • vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • aplikovať ošetrovateľské modely v praxi
 • pracovať so zdravotnou dokumentáciou
 • tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti
 • monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom
 • komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina, komunita)
 • zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva
 • analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach  a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • využívať počítačové a informačné technológie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent ošetrovateľstva dokáže:

 • spolupracovať a  koordinovať prácu v tíme
 • organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore
 • podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi
 • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov ošetrovateľského tímu

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Ošetrovateľstvo
Zdravotnícka biochémia, biofyzika a rádiológia
Ošetrovateľské postupy a techniky
Psychológia a komunikácia v ošetrovateľstve
Profesijná etika a zdravotnícka legislatíva
Základy pedagogiky a sociológie pre ošetrovateľstvo
Anatómia a fyziológia
Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena
Farmakológia
Základy administratívy a klasifikačné systémy v dokumentácii
Potreby pacientov a ošetrovateľský proces
Klinické cvičenia 1
Súvislá odborná prax 1
Letná prax 1
Patologická anatómia a fyziológia
Fyzikálne vyšetrenie a posudzovanie v ošetrovateľstve
Vnútorné lekárstvo, neurológia a ošetrovateľstvo
Chirurgia a ošetrovateľstvo
Pediatria a ošetrovateľstvo
Psychiatria a ošetrovateľstvo
Základy výskumu v ošetrovateľstve
Klinické cvičenia 2
Súvislá odborná prax 2
Preventívna medicína, zdravotná výchova a dietetika
Komunitné ošetrovateľstvo
Klinické cvičenia 3
Súvislá odborná prax 3
Letná prax 2
Prvá pomoc
Gynekológia a ošetrovateľstvo
Onkológia a ošetrovateľstvo
Geriatria a ošetrovateľstvo
Klinické cvičenia 4
Súvislá odborná prax 4
Klinické cvičenia 5
Rehabilitácia v ošetrovateľstve

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Transkultúrne ošetrovateľstvo
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Ošetrovateľstvo v anesteziológii a intentzívnej starostlivosti
Sociálno-psychologický výcvik pre ošetrovateľskú prax
Teórie a modely v ošetrovateľstve
Manažment v ošetrovateľstve

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch
Anglický jazyk 3
Bazálna stimulácia a kinestetika
Anglický jazyk 4
Ošetrovanie rán

Ako sa u nás študuje

Charakteristika vzdelávacieho procesu

 • základnými formami vzdelávacieho procesu sú prednášky, semináre, cvičenia
 • nové poznatky získaš tiež prostredníctvom samoštúdia, stáží, konzultácií, exkurzií a odbornej ošetrovateľskej praxe, ktorá tvorí významnú časť pri celkovej výučbe
 • modernou alternatívou výučby odborných predmetov je e-learning

Učebné materiály

 • autormi učebníc a skrípt sú prevažne pedagógovia našej katedry – sú k dispozícii v knižnej alebo elektronickej podobe
 • literatúru k svojmu štúdiu nájdeš okrem univerzitnej knižnice, aj v našej čiastkovej katedrovej knižnici, ktorá aktuálne obsahuje až 1791 titulov
 • budeš mať prístup k licencovaným zdrojom prostredníctvom knižnice zdarma
 • môžeš využiť aj e-learningové kurzy, ktorých má naše pracovisko vytvorených až 25
 • s čím si neporadíš, s tým ti pomôžeme.

Vyučujúci

 • sú kvalitní a uznávaní odborníci
 • neustále sa vzdelávajú, zúčastňujú sa domácich a zahraničných konferencií a sympózií s cieľom poskytnúť študentom aktuálne a najnovšie poznatky v odbore
 • podieľajú sa na vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci so zahraničnými inštitúciami
 • majú skúsenosti s riešením projektov v rámci rôznych grantových schém
 • sú v neustálom kontakte s klinickou praxou
 • pri výučbe využívajú moderné informačné technológie
 • ku študentom pristupujú individuálne
 • podporujú ťa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom raste

Prostredie

Finančná podpora pri štúdiu

 • sociálne štipendium
 • prospechové štipendium
 • mimoriadne štipendium
 • odborové štipendium – budúce sestry sú jedným z mála vybraných študijných odborov, ktoré dostávajú mimoriadne odborové štipendium
 • môžeš využiť ponuky práce v zdravotníckych zariadeniach už počas štúdia

Štúdium v zahraničí

 • máš príležitosť absolvovať časť štúdia v podobe študijného pobytu alebo stáže na zahraničných univerzitách a v zdravotníckych zariadeniach v rámci programu Erasmus+ ,
 • naši študenti si priniesli veľa vedomostí a zážitkov z pobytov a stáží v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Španielsku, Lotyšsku, Nórsku, Poľsku - a to nemusí byť všetko - príď a môžeš pridať krajinu, ktorú chceš navštíviť ty...

Študenti

... najlepšie je byť jedným z nich

Poď študovať ošetrovateľstvo

 Staneš sa žiadaným v praxi, pretože...

 • získané vedomosti a zručnosti sú žiadané a vysoko cenené,
 • máš široký výber pracovných ponúk nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
 • 100 % zamestnanosť v pozícii sestra v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Pre ich veľký nedostatok je umiestnenie sa nášho absolventa v profesii garantované.
 • získaš diplom, ktorý je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie

Čo ponúkame...

 • kvalitné teoretické vzdelanie
 • praktické zručnosti získané v moderných učebniach a priamo v klinickej praxi
 • podnetné prostredie a podporu pre rozvoj osobnosti v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov
 • možnosť študovať v zahraničí
 • možnosť zapájať sa do dobrovoľníckych a mimoškolských aktivít
 • možnosť štúdia odborného anglického jazyka
 • možnosť získania štipendia
 • možnosť absolvovať Letnú prax v zdravotníckych zariadeniach čo najbližšie k Tvojmu bydlisku

Získaš...

 • teoretické vedomosti nielen z ošetrovateľstva a lekárskych odborov, ale aj z iných odborov napr. pedagogika, psychológia, sociológia, manažment, legislatíva, etika
 • dostatok praktických zručností, nakoľko až polovicu hodín štúdia (v súlade s požiadavkami Európskej únie) tvorí praktická výučba
 • komplexný pohľad na človeka v zdraví i v chorobe vo všetkých vekových obdobiach
 • schopnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti u jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti
 • schopnosť pracovať v tíme, reagovať v kritických situáciách, efektívne komunikovať
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, ďalej študovať v magisterskom študijnom odbore Ošetrovateľstvo na vybraných slovenských alebo zahraničných univerzitách
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, realizovať absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erazmus+

Navyše...

 • nerobíš prijímačky – hodnotíme Tvoje výsledky a aktivity na strednej škole
 • nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli
 • hneď po nástupe na štúdium Ti bude k dispozícii študijný poradca – pedagóg z Katedry ošetrovateľstva, ktorý ťa uvedie do nového prostredia, poradí Ti v otázkach štúdia, pri riešení študijných problémov, či pri zostavovaní študijného plánu

Projekty

Vedeckovýskumné projekty predstavujú zdroj  potrebných finančných prostriedkov na uskutočňovanie výskumných a vývojových činností, na materiálno-technické vybavenie laboratórií a učební a umožňujú  dôležitý výstup v podobe publikačnej činnosti, ktorá ovplyvňuje  kvalifikačný rast pracovníkov ako aj úspešnú reprezentáciu fakulty doma i v zahraničí.

Psychológia

V oblasti psychológie sa výskum zaoberá:

 • výskum v oblasti aplikácie psychofyziologických metód
 • validizácia psychodiagnostických nástrojov
 • výskum rodinných systémov a integračných stratégií adolescentov
 • výskum psychomotorického vývinu detí

Sociálna práca

V oblasti sociálnej práce sa výskum zaoberá:

 • výskum chudoby a sociálneho vylúčenia
 • výskum sociálnych sietí marginalizovaných skupín obyvateľov
 • výskum dostupnosti pracovného trhu pre marginalizované skupiny obyvateľov
 • výskumy kvality sociálnych služieb
 • výskumy kvality života cieľových skupín sociálnej práce
 • výskum systémového prístupu v kontexte profesionálnych rodín

 

KEGA

Implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave sestier 2

KEGA 022UKF-4/2020

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.

Doba riešenia: 05/2020-12/2022

Pridelené finančné prostriedky za obdobie 2021-2022:  48 017 €

Anotácia: Projekt nadväzuje na ukončený projekt 018UKF-4/2016 úspešne riešený v rokoch 2016-18, ktorý zahájil využitie validovaných ošetrovateľských intervencií ako multimediálnych informačných technológií v pregraduálnej príprave sestier na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Projekt otvára originálne využitie medzinárodných štandardizovaných technológií v oblasti klasifikačných systémov ošetrovateľských intervencií Nursing Interventions Classification (ďalej len NIC) v nadväznosti na klasifikačné systémy North American Nursing Diagnoses Association (ďalej len NANDA) a Nursing Outcomes Classification (ďalej len NOC). Je ďalšou inováciou a internacionalizáciou obsahu odbornej teoretickej a praktickej prípravy sestier prostredníctvom využitia efektívnych výukových, učebných a hodnotiacich stratégií v súlade so zásadami vzdelávania dospelých. Realizácia bude prebiehať prostredníctvom aktívneho vyhľadávania najnovších informácií vo vzťahu k ošetrovateľským intervenciám NIC, ich validácii v klinickej praxi, analýzy a usporiadaní výsledkov výskumu smerujúcich k výstupným kompetenciám zo študijného programu sestier.

VEGA

VEGA 1/0868/21: Využitie vybraných prvkov systémového prístupu v kontexte profesionálnych rodín

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.,  Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., Mgr. Nina Jašeková, PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Doba realizácie: 1/2021 - 12/2023              

Pridelené finančné prostriedky za obdobie 2021-2022:  10 518 €          

Anotácia: Výskum je zameraný na analyzovanie fungovania vybraných prvkov rodinného systému profesionálnych rodín. Výskumnú vzorku budú tvoriť profesionálni rodičia, ich životní partneri, ich biologické deti a deti umiestnené v profesionálnych rodinách. Pre zber dát bude využitý sebavýpoveďový dotazník, analýza dát bude kvantitatívna. Vnímanie fungovania rodinného systému v oblastiach ako komunikácia, kohézia, adaptabilita a spokojnosť s rodinným fungovaním bude porovnávané medzi výberovými súbormi profesionálnych rodičov, životných partnerov, biologických detí a detí umiestnených v profesionálnych rodinách. Vnímanie fungovania vybraných prvkov rodinného systému bude tiež porovnávané vzhľadom na vybrané sociodemografické charakteristiky profesionálnych rodín. Výsledky výskumu prispejú k spoznaniu fungovania rodinného systému profesionálnych rodín a následnej aplikácii systémového prístupu v intervenciách sociálneho pracovníka pri práci s touto cieľovou skupinou.

 

VEGA 1/0886/21: Nerovnosti vo vzdelávaní a vzdelávacie ambície rómskych detí

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.    

Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Rastislav Rosinský , PhD, Mgr. Erik Šatar, Mgr. Zuzana Havírová

Doba realizácie: 1/2021 - 12/2024              

Pridelené finančné prostriedky za obdobie 2021-2022:  14 280 €          

Anotácia: Výskum vzdelávacích ambícií rómskych detí z chudobných a vylúčených komunít.

 

VEGA 1/0534/22: Psychometrické vlastnosti a validita Skríningu psychomotorického vývinu (S-PMV) ako metódy monitoringu na včasné odhalenie vývinových ťažkostí u detí

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. PhDr.

Spoluriešitelia: Mgr. PaedDr. Erika Jurišová, PhD., prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., doc. PhDr. PaedDr. Marta  Zaťková, PhD.,  prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., PaedDr. Martina Romanová, PhD., Mgr. Lucia Ráczová, Mgr. Laura Filipčíková

Doba realizácie: 1/2022 - 12/2024              

Pridelené finančné prostriedky:  2022 – 8 734 €

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je poskytnúť poznatky o psychometrických vlastnostiach a validite S-PMV pre 2.-11. preventívnu prehliadku a vymedziť cutt-off skóre, ktoré by umožnilo stanoviť odchýlky od fyziologickej normy s aplikáciou do pediatrickej praxe. Zámerom projektu je porovnať výsledky vyššie uvedených analýz na rozšírenom, reprezentatívnom súbore detí (s predpokladaným počtom 5 000 a viac detí) pre celý set S-PMV pre 2.-11. preventívnu prehliadku s normami vypracovanými na pilotnom súbore slovenských detí (n = 2 710) v roku 2012/2013. Pre vývinový skríning S-PMV11 je cieľom projektu validačná štúdia kovariujúcich premenných: vek (klinický súbor prematúrnych detí), pohlavie, osoba posudzovateľa vývinu (matka, otec, obaja rodiča, iná osoba), overenie kriteriálnej validity výsledkov S-PMV11 a posúdením vývinu a) metodikou „zlatého štandardu“ Bayley Scales of Infant and Toddler Development III., b) klinickým posúdením pediatrom dieťaťa.

 

VEGA 1/0777/22: Individuálne a kolektívne zmocnenie obyvateľstva marginalizovaných sídiel v oblasti terénnej a komunitnej sociálnej práce

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Doba realizácie: 1/2022 - 12/2024              

Pridelené finančné prostriedky:  2022 – 5 060 €

Anotácia: Projekt sa zameriava na skúsenosti prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb so zmocnením (klientov a sociálnych pracovníkov). Empowerment/Zmocnenie sa v projekte definuje ako prístup, pri ktorom sociálny pracovník nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu klienta sám, ale za jeho aktívnej účasti, a tak predchádza diskriminácii a prispieva k egalitárstvu klienta s majoritnou skupinou v spoločnosti. „Ak je sociálna spravodlivosť dušou sociálnej práce, tak empowerment (zmocnenie) je jej srdcom“ (DuBois a Miley 2011) . Hlavným cieľom projektu preto je: * preskúmať koncept zmocnenia v komunitnej práci s marginalizovanými skupinami a zraniteľnými skupinami obyvateľstva v SR a v medzinárodnom porovnaní Pre tieto oblasti formulujeme nasledovné výskumné otázky a čiastkové ciele: * Aké informácie majú sociálni pracovníci, sociálne pracovníčky o koncepte zmocnenia? * Aké praktické skúsenosti majú sociálni pracovníci, pracovníčky s konceptom zmocnenia pri spolupráci s klientom z marginalizovaných skupín? * Aké informácie majú prijímatelia/prijímateľky sociálnych služieb (pozn. Zákon o sociálnych službách č.448/2008 definuje sociálnu službu aj ako zachovanie, obnovu alebo rozvoj fyzickej osoby viesť samostatný život a podporu jej začlenenia sa do spoločnosti) o možnosti spolurozhodovania? * Aké skúsenosti so spoluúčasťou majú prijímatelia/prijímateľky sociálnych služieb? Medzinárodnú komparáciu plánujeme uskutočniť zameraním sa na dve cieľové skupiny výskumu. Jednou sú klienti, obyvatelia sociálne vylúčených spoločenstiev; utečenci so zdravotným postihnutím (Česká republika, Nórsko); utečenci (Nemecko, Švédsko) a ich skúsenosti s konceptom. Druhú skupinu tvoria terénni sociálni pracovníci/poskytovatelia sociálnych služieb, manažéri a pracovníci neziskových organizácií a ich pohľad na danú problematiku. Ambíciou výskumného tímu je pre aplikačnú prax terénnej a komunitnej sociálnej práce vytvoriť manuál s presným metodickým postupom práce v oblasti individuálneho a kolektívneho zmocnenia. 

APVV

Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno - ekonomickej, geografickej a sociálno - antropologickej perspektívy

APVV-17-0141

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.

Doba riešenia:  8/2018 - 6/2022

Pridelené finančné prostriedky k za obdobie rokov 2018-2022:  65 618,- €

Anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu na medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít a priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať: i) podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu; ii) lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach. Súčasťou výstupov projektu je návrh opatrení pre podporu prístupu marginalizovaných skupín v znevýhodnených regiónoch k trhu práce. Čiastkové ciele projektu sú nasledovné: -analyzovať životné podmienky znevýhodnenej rómskej populácie vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, vrátane kvalifikačného profilu, -analyzovať lokalizáciu a typológiu pracovných príležitostí vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, - identifikovať geografickú dostupnosť pracovných príležitostí pre marginalizované skupiny obyvateľov vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch (vrátane dopravnej dostupnosti, modality dopravy, dopravných podmienok, časovej náročnosti, a pod.), -identifikovať kvalifikačnú charakteristiku týchto pracovných príležitostí, -identifikovať sociálne siete marginalizovanej populácie vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, ktoré môžu facilitovať alebo brániť prístupu k trhu práce. Projekt naplní uvedené ciele prostredníctvom využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, ktorých kombinácia umožní zachytenie spektra dimenzií odlúčenosti marginalizovaných skupín od pracovného trhu. Cieľovými územiami výskumu budú tri prirodzené spádové oblasti okolo troch okresných miest v Košickom a Prešovskom kraji, ktoré budú identifikované v prvej fáze projektu.

 

Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment

APVV-17-0254

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Milan Samko, PhD.

Doba riešenia:  8/2018 - 7/2022

Pridelené finančné prostriedky k za obdobie rokov 2018-2022: 13 012,- €

Anotácia projektu: Plánovaný projekt je zameraný na odkrývanie rôznych typov jazykových a iných – s nimi súvisiacich komunikačných – problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na Slovensku, so špeciálnym zreteľom na slovenskú ako väčšinovú komunitu, ďalej na maďarskú a rómsku ako menšinové, ale početnejšie komunity, napokon na karpatskonemeckú komunitu ako malú komunitu. V rámci slovenskej komunity sa plánujú skúmať najmä problémy používania spisovnej slovenčiny a nárečí, ďalej jazykové problémy týkajúce sa výučby slovenského jazyka, a to ako vo väčšinovej, tak aj v menšinových komunitách. V prípade menšinových komunít je zámerom skúmať rozličné druhy jazykových a komunikačných problémov a navrhovať spôsoby ich riešenia. Súčasťou predkladaného projektu sú aj teoretické a metodologické otázky skúmania a riešenia jazykových problémov v ich ideologickej podmienenosti, vychádzajúce najmä z teórie jazykového manažmentu a z ďalších teórií problémového manažmentu.

ERASMUS +

Program Erasmus+ ponúka množstvo príležitostí v Európe v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program disponuje unifikovanou štruktúrou pozostávajúcou z troch „kľúčových akcií“, alebo oblastí. Kľúčová akcia 1 (Vzdelávacia mobilita jednotlivcov), Kľúčová akcia 2 (Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov), Kľúčová akcia 3 (Podpora reformy politiky)

Kľúčová akcia 2 (Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov)

Projekty financované v rámci kľúčovej aktivity 2:

A new agenda for nurse educator education in Europe

ERASMUS +  KA 203-B6EB2CF6

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dana Zrubcová, PhD. 

Doba riešenia: 9/2020 - 8/2023

Pridelené finančné prostriedky za obdobie rokov 2020-2022: 21 908,- €

Anotácia: The aim of this project is to develop and promote nurse educators’ and educator candidates’ academic health pedagogical education and training to meet and adapt the global health needs to their teaching and utilize the digital technology in their teaching by organizing common education to them and evaluate the impact of this education on educators’ competence.International cooperation: University of Turku, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland; Humboldt-Universität, Berlin, Germany; Unviersity of Malta; Unviersity of Edinburgh, Scotland; Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spain

 

Roma - Narrowing the Gap and Aiding Integration

ERASMUS+   2019-1 -KA201-061564

Zodpovedný riešiteľ: PhDr.  Miroslava Čerešníková, PhD.

Doba riešenia:  9/2019 - 8/2021

Pridelené finančné prostriedky za obdobie rokov 2019-2022: 6 645,80 €

Anotácia: Tento projekt sa zameriava na výmenu osvedčených postupov a spoluprácu s cieľom zlepšiť integráciu a úspech rómskych študentov vo Veľkej Británii, Španielsku a na Slovensku. Podľa výsledkov predchádzajúceho projektu ERASMUS+ Práva Rómov, len málo rómskych študentov pokračuje v ďalšom a vyššom vzdelávaní. Tento stav je spôsobený čiastočne diskrimináciou a nedostatočnými ašpiráciami Rómov. Cieľom tohto projektu je spojiť organizácie, ktoré pracujú na zlepšení výsledkov a ašpirácií Rómov na rôznych stupňoch vzdelávania a v rôznych kontextoch, aby sa mohli učiť jeden od druhého o iniciatívach, ktoré fungujú, a tiež o zlepšení poskytovania služieb v každej participujúcej krajine. Do riešenia projektu je zapojená Akadémia kráľovnej Kataríny (UK), Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF (SK) a CampusRom (E).

 

Rada študentov FSVaZ

Rada študentov FSVaZ 2022/2023

Predsedníčka: Bc. Viktória Olšanská

Psychológia
1. ročník Barbara Farangóová
2. ročník Dominika Dobišová (členka predsedníctva)
3. ročník Rebeka Čusová
1.ročník mgr. Bc. Viktória Olšanská
2. ročník mgr. Bc. Karin Struhárová
PhD. Mgr. Laura Filipčíková

Sociálna práca
1. ročník Simona Čerečiová
2. ročník Bianka Michalovičová
3. ročník Rebeka Povodová
1. ročník mgr. Bc. Viktória Zupková (členka predsedníctva)
2. ročník mgr.: Bc. Lucia Rendeková

Ošetrovateľstvo
1. ročník Radoslava Zacharová (členka predsedníctva)
2. ročník Vanessa Černáková
3. ročník Natália Krajčíková

Urgentná zdravotná starostlivosť
1. ročník Daniel Pastorek (člen predsedníctva)

Psychológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  32. Psychológia
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied

Charakteristika študijného programu

Teoretické poznatky absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia: Nosné témy študijného odboru sú viazané na psychológiu ako vedu všeobecne, osobitne na pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu ako samostatné disciplíny. Študijné témy predstavujú aktuálne trendy v psychológii, s dôrazom na poradenskú, školskú, a pedagogickú psychológiu (aktuálne otázky pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, identifikácia rizikových činiteľov porúch zdravia a salutogénnych činiteľov podporujúcich zdravie naprieč jednotlivými vývinovými obdobiami, aktuálne preventívne a intervenčné programy v priereze celoživotného vzdelávania a vzhľadom na hodnotenie ich účinnosti, poznatky o aktuálnych poradenských a psychoterapeutických modeloch, psychologických smeroch, psychologickej metodológie, a štatistiky).

Praktické zručnosti absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia: Tvorivá činnosť v oblasti vedy je zameraná na prípravu a realizáciu komplexnejšieho výskumného projektu, adekvátneho výberu výskumných metód a výskumného súboru a dizajnovania výskumu, zhromaždenia a spracovania údajov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy. Súčasťou tvorivej činnosti je tiež prehĺbenie poznatkov pre psychologickú analýzu, syntézu, interpretáciu, zovšeobecnenie, na základe ktorých sa formulujú závery a návrhy odporúčaní pre konkrétne oblasti života, s akcentom na osobnostný vývin jednotlivca v školskom, rodinnom, partnerskom, manželskom a profesijnom prostredí. Absolvent získa schopnosť analyzovať a syntetizovať vedecko-výskumné údaje získané kvantitatívnymi a kvalitatívnymi postupmi, orientuje sa v inovatívnych metódach vzdelávania zameraných na študenta s akcentom na rozvoj autonómie a podporu kritického myslenia.

Doplňujúce poznatky a zručnosti absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia zahŕňajú okrem prehĺbenia poznatkov z histórie a trendov súčasného rozvoja študijného odboru psychológia s dôrazom na oblasť pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, prepojenie výskumu s využiteľnosťou výsledkov v praxi, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, prípravu vedeckých a odborných publikácií, prinášajúcich nové odborno-vedecké psychologické poznatky s odporúčaniami pre spoločenskú prax, rozvoj kompetencie ako vzdelávať budúcich psychológov, implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, didaktické a psychologické aspekty e-vzdelávania.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu sa orientuje v najnovších poznatkoch a trendoch rozvoja, ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti. Je spôsobilý tieto poznatky so znalosťou relevantnej teórie kriticky posudzovať a dokáže samostatne projektovať a realizovať vlastnú výskumnú činnosť samostatne aj v tíme. Ovláda metodológiu psychologického skúmania a použitia moderných štatistických postupov analýzy dát. Výsledky výskumu príslušnej oblasti je schopný aplikovať v psychologickej praxi. Vedomosti a zručnosti absolventa v danom odbore predstavujú európsky štandard začínajúceho vedeckého pracovníka. Uplatnenie nachádza nielen vo vedeckom výskume, ale aj v pedagogickej práci, v národných a nadnárodných inštitúciách.

Svoje uplatnenie môžu nájsť na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím do rôznych oblastí s rešpektovaním usmernení a v súlade so zákonom 199/1994 Z.z. Zákon o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov. Absolventi doktorandského študijného programu Psychológia pôsobia prevažne v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu, kde pôsobia na pozíciách, pre ktoré je minimálnou podmienkou pre výkon pracovnej činnosti vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Psychológia. Pôsobia tiež potenciálne na všetkých pozíciách ako absolventi 2. stupňa štúdia VŠ štúdia v odbore psychológia. Ďalšie uplatnenie môžu získať v súlade so špecializačným a atestačným vzdelaním na pozícii psychológa prípadne psychoterapeuta v súlade s platnou legislatívou.

Sociálna práca

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  33. Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Charakteristika študijného programu

Absolvent má ucelený súbor vedomostí a efektívne sa orientuje v teórii a metodológii vedy, v moderných teoretických konceptoch sociálnej práce vrátane teórií sociálneho vylúčenia a v oblasti nových trendov sociálnej politiky. Vie aktívne a samostatne získavať nové vedomosti, kriticky hodnotiť vývoj teórií a prístupov súvisiacich s odborom vo svete a aplikovať získané vedomosti pre svoju prácu a rozvoj odboru sociálna práca.   Disponuje nezávislým a kritickým myslením, ktoré dokáže aplikovať v rámci výskumnej práce. Vie formulovať tému výskumu a dominantnú teóriu o ktorú sa bude opierať, zvoliť optimálnu metódu jej spracovania, akceptuje etické požiadavky a pravidlá výskumu a publikovania, dokáže v odbornej diskusii interpretovať svoje vedecké výstupy a hľadať možnosti ich uplatnenia v praxi. Absolvent porozumie a dokáže integrovať znalosti z filozofie, sociológie, práva, psychológie, psychoterapie do rôznych prístupov v sociálnej práci, dokáže identifikovať jednotlivé teoretické koncepty poradenstva a supervízie. Ovláda teoretické koncepcie moci a vie aplikovať kritické myslenie v problematike moci v pomáhajúcich profesiách, je pripravený uplatniť interkultúrne koncepty vo svojej vedeckej, výskumnej i praktickej práci. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore Sociálna práca a v niektorých príbuzných odboroch, dokáže formulovať hypotézy a stratégie pre výskum a rozvoj v rámci odboru.

Uplatnenie absolventov

Absolventi spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálnej práce (Zákon o sociálnej práci 219/2014 Z.z., § 5, ods. 1, písm. b), vo všetkých existujúcich oblastiach praxe, napr. v oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, v oblasti posudkovej činnosti, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, v oblasti zamestnanosti, atď.

Absolventi nadobudnú predpoklady pre vedeckú prácu v odbore Sociálna práca a v niektorých príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť na univerzitách ako odborní asistenti, na postdoktorandských pozíciách, tiež vo vedeckých inštitúciách, ktoré takýmito pozíciami disponujú.

Absolventi majú predpoklady uplatniť v praxi vedecké metódy výskumu v rámci odboru a konkrétnych paradigiem sociálnej práce.

S orientáciou na koncept sociálnej inklúzie sa môžu uplatniť v rôznych výskumných tímoch národných aj medzinárodných (napr. v národných projektoch implementujúcich inkluzívne prístupy, na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, atď.). Tiež ako výskumní pracovníci ministerstiev alebo ďalších štátnych inštitúcií – napr. v rámci výskumných inštitútov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Poď študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť

 

Staneš sa žiadaným v praxi, pretože...

 • získané vedomosti a zručnosti sú žiadané a vysoko cenené,
 • máš široký výber pracovných ponúk nielen na Slovensku
 • 100 % zamestnanosť v pozícii zdravotnícky záchranár u všetkých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

 

Čo ponúkame...

 • kvalitné teoretické vzdelanie
 • praktické zručnosti získané v moderných učebniach a priamo v klinickej praxi
 • podnetné prostredie a podporu pre rozvoj osobnosti v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov
 • možnosť študovať v zahraničí
 • možnosť zapájať sa do mimoškolských aktivít
 • možnosť reprezentovať univerzitu na domácich a zahraničných súťažiach študentov a profesionálnych záchranárov
 • možnosť štúdia odborného anglického jazyka
 • možnosť získania štipendia
 • možnosť absolvovať prax v záchrannej zdravotnej službe čo najbližšie k Tvojmu bydlisku


Získaš...

 • teoretické vedomosti nielen z urgentnej zdravotnej starostlivosti a lekárskych odborov, ale aj z iných odborov napr. pedagogika, psychológia, sociológia, manažment, legislatíva, etika
 • dostatok praktických zručností v zdravotníckych zariadeniach a záchrannej zdravotnej službe
 • komplexný pohľad na človeka v zdraví i v chorobe vo všetkých vekových obdobiach
 • schopnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti u jednotlivcov, skupín a komunít v procese udržania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti
 • kvalifikáciu plavec záchranca na otvorenú vodu
 • základné vedomosti a zručnosti o špecifických postupoch Horskej záchrannej služby
 • schopnosť pracovať v tíme, reagovať v kritických situáciách, efektívne komunikovať
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, realizovať absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erazmus+

Navyše...

 • nerobíš teoretické prijímačky, iba talentovky – hodnotíme Tvoje výsledky a aktivity na strednej škole
 • hneď po nástupe na štúdium Ti bude k dispozícii študijný poradca – pedagóg z Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny, ktorý ťa uvedie do nového prostredia, poradí Ti v otázkach štúdia, pri riešení študijných problémov, či pri zostavovaní študijného plánu

Viac informácií o prijímačkách nájdete tu!

Poď študovať psychológiu

 • So psychológiou si v neustálom kontakte
 • Štúdium psychológie ti ponúka mnohé možnosti uplatnenia
 • Môžeš pôsobiť na akademickej pôde alebo v praxi
 • Môžeš sa sám rozhodnúť, aký psychologický smer ti vyhovuje

 

U nás dostaneš všetko čo potrebuješ…

 • vedomosti a najnovšie vedecké poznatky
 • moderné vybavenie učební a psycholaboratória
 • inšpirujúce prostredie v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov,
 • na seba nadväzujúce programy bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa
 • wi-fi vo všetkých priestoroch školy
 • informácie a pomoc v našej psychologickej poradni, dostupnej pre všetkých študentov

 

A toto musíš tiež vedieť…

 • Počas štúdia vykonávaš prax na mieste, ktoré si sám zvolíš
 • Budeš sa môcť využívať širokú batériu psychologických testov
 • Budeš mať nízke náklady na učebné materiály- prístup k licencovaným zdrojom
 • A možnosť študovať z pohodlia domova prostredníctvom EDU portálu
 • Vzdelávať sa v zahraničí prostredníctvom ERASMU na 3,6 alebo 9 mesiacov

 

Navyše….

 • Nerobíš prijímacie skúšky – zohľadňujeme prospech a mimoškolské aktivity na strednej škole
 • hneď po nástupe na štúdium ti bude k dispozícii tutoriálny pedagóg, ktorý ťa uvedie do nového prostredia a pomôže ti riešiť problémy, ak sa vyskytnú...
 • prednášky sú prezentované erudovanými pedagógmi a psychológmi z praxe

Viac informácií o prijímačkách nájdete tu!

Študijní poradcovia

Študijné poradkyne/ študijní poradcovia v akademickom roku 2021/2022

Ošetrovateľstvo

1. ročník denné – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

1. ročník externé – PhDr. Alica Slamková, PhD.

2. ročník externé – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

Urgentná zdravotná starostlivosť

3. ročník denné – PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Sociálna práca

1. ročník denné, externé – PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

2. ročník denné, externé – prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

3. ročník denné, externé – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

4. ročník externé – Mgr. Miloš Candrák, PhD.

Aplikovaná sociálna práca

1. ročník denné, externé Mgr. – Mgr. Miloš Candrák, PhD.
2. ročník denné, externé Mgr. – prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Psychológia

Bakalárske štúdium:

1. ročník denné Bc. – Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
2. ročník denné Bc. – Mgr. Miriama Hudáková, PhD. 
3. ročník denné Bc. – PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 

 
Magisterské štúdium:
1. ročník denné Mgr. – PaedDr. Martina Romanová, PhD.  
2. ročník denné Mgr. – Mgr. Katarína Baňasová, PhD

Študijní poradcovia

Študijné poradkyne/ študijní poradcovia v akademickom roku 2021/2022

Ošetrovateľstvo

1. ročník denné – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

1. ročník externé – PhDr. Alica Slamková, PhD.

2. ročník externé – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

Urgentná zdravotná starostlivosť

3. ročník denné – PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Sociálna práca

1. ročník denné, externé – PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

2. ročník denné, externé – prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

3. ročník denné, externé – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

4. ročník externé – Mgr. Miloš Candrák, PhD.

Aplikovaná sociálna práca

1. ročník denné, externé Mgr. – Mgr. Miloš Candrák, PhD.
2. ročník denné, externé Mgr. – prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Psychológia

Bakalárske štúdium:

1. ročník denné Bc. – Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
2. ročník denné Bc. – Mgr. Miriama Hudáková, PhD. 
3. ročník denné Bc. – PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 

 
Magisterské štúdium:
1. ročník denné Mgr. – PaedDr. Martina Romanová, PhD.  
2. ročník denné Mgr. – Mgr. Katarína Baňasová, PhD

Zápisnice zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ

 

Čo Ti ponúkame?

 • Široký výber zahraničných partnerských univerzít a inštitúcií pre realizáciu študijného pobytu alebo stáže
 • Možnosť vycestovať na mobilitu pre študentov všetkých stupňov štúdia v dennej aj externej forme a aj pre absolventov v danom akademickom roku
 • Bezplatné štúdium v zahraničí až na dobu 12 mesiacov
 • Stáž v krajinách EU podľa vlastného výberu
 • Atraktívnu finančnú grantovú podporu
 • Možnosť vycestovať viackrát počas štúdia

erasmus plus

Poď študovať sociálne služby a poradenstvo

Čo ponúkame?

 • Moderný a originálny študijný program, ktorý je súčasťou odboru SOCIÁLNA PRÁCA, no ponecháva si svoju originalitu v kompozícii predmetov, akú nemá žiadna iná vysoká škola na Slovensku. Znamená to, že absolventi spĺňajú všetky podmienky pre výkon odbornej činnosti v sociálnej práci a navyše získajú vedomosti a skúsenosti z ďalších disciplín (pedagogika, psychológia, a iné)
 • Možnosť sebarozvoja v predmete Service Learning, ktorý je zameraný na dobrovoľníctvo.
 • Kvalitné vzdelanie od uznávaných odborníkov s podporou odbornej literatúry.
 • Predmety zamerané na rozvoj inkluzívnej kompetencie.
 • Odbornú prax v zariadeniach po celom Slovensku.
 • Stretnutia so zaujímavými ľuďmi, exkurzie, tréningy.

 

Čo môžeš získať?

 • Zručnosti a vedomosti, ktoré sú na pracovnom trhu cenené (ako písať projekty, ako viesť poradenský rozhovor, atď.).
 • Otvoríme Ti cestu do sociálnych zariadení, ktoré nájdeš v každom meste/obci.
 • Môžeš pracovať v rôznych organizáciách, inštitúciách, úradoch a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby.

 

V čom sme výnimoční?

 • V prepojení teórie s praxou. Študenti sa zapájajú do nami organizovaných kultúrnych a vzdelávacích akcií/projektov. Každoročne študenti organizujú vlastné charitatívne projekty.
 • V prepojení výskumu a vzdelávania. Vo všetkých našich výskumných projektoch sú študenti vítaní.
 • Prepojenie vzdelávania s praxou. Pre našich študentov pravidelne organizujeme besedy, živé knižnice, workshopy, tréningy s profesionálmi z praxe a s inými zaujímavými ľuďmi.
 • Náš študijný program obsahuje predmety z dejín a kultúry Rómov a rómsky jazyk, na ktoré sa študenti môžu prihlásiť.

 

Ešte niečo navyše?

 • V rámci programu Erasmus+ máš možnosť študovať jeden semester na univerzite v zahraničí, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a ďalších európskych krajinách. Rovnako sa môžeš vybrať na stáž v Tebou zvolenej organizácii, ktorá poskytuje sociálne služby a lebo poradenstvo v ktorejkoľvek európskej krajine.
 • Pre študentov je tu študijný poradca, ktorý Ti pomôže s prípadnými ťažkosťami vo vzdelávaní alebo v zorientovaní sa na akademickej pôde.
 • Dobrovoľnícke programy v zariadeniach a organizáciách podľa Tvojho zamerania.
 • Krátkodobé kurzy záujmového vzdelávania zamerané na rozvoj špecifických zručností, ktoré budú pre Teba znamenať výhodu na trhu práce.
 • Študentské akcie: študenti si každoročne organizujú beánie, bašavel, vianočný večierok.
 • BEZ PRIJÍMAČIEK

Viac informácií o prijímačkách nájdete tu!

Kde sa môžeš zamestnať

Kde dokážeš využiť svoje vzdelanie?

Ako bakalár:

 • Pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva vo všetkých subjektoch a inštitúciách.
 • Pri realizácii sociálnej prevencie.
 • Pri práci s klientom sociálnych služieb a poradenstva a so sociálnym klientom vo všeobecnosti.
 • Pri organizovaní a realizovaní voľnočasových aktivít a činnostných terapií.
 • Terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
  s mládežou, seniormi a pod;
 • Poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu;
 • Špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej
  starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po
  ústavy azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i
  komunitám.
 • staneš sa asistentom sociálnej práce a môžeš sa uchádzať o všetky pracovné pozície určené výkon tohto povolania

Ako magister:

 • V priamej práci s rôznorodými cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva.
 • Pri výkone základného a špecializovaného sociálneho poradenstva.
 • Pri manažovaní a koordinovaní sociálnych služieb; pri riadení zariadení sociálnych služieb.
 • Pri plánovaní, organizovaní a realizovaní činností v oblasti sociálnych služieb.
 • Pri príprave strategických a koncepčných materiálov.
 • Terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
  s mládežou, seniormi a pod;
 • Poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu;
 • Špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej
  starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po
  ústavy azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i
  komunitám.
 • staneš sa sociálnym pracovníkom podľa Zákona o sociálnej práci a môžeš sa uchádzať o všetky pracovné pozície určené pre výkon tohto povolania

Kde sa uplatníš?

 • Až 96% našich absolventov sa uplatní na trhu práce do 6 mesiacov od ukončenia štúdia. Je o nich skutočný záujem!
 • V štátnej správe a sociálnych úradoch.
 • V samospráve, ako sú sociálne služby v obci, ale aj na úrovni samosprávnych krajov.
 • V treťom sektore, neziskových organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo zariadenia sociálnych služieb, ale aj organizácie zamerané na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín.
 • Ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.);
 • Ako odborný alebo riadiaci pracovník v sociálnych službách, ktoré sú takmer v každej obci a meste (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné).
 • Ako odborník pre prácu s mládežou v rámci preventívnych aktivít.

Ako sa u nás študuje

 • Chodíš na prednášky, semináre a cvičenia.
 • Máš k dispozícii študovňu, odbornú literatúru a učebné texty.
 • Študuješ v moderných učebniach, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá.
 • Kdekoľvek v škole sa môžeš pripojiť zadarmo na wifi sieť, na chodbách sú dostupné počítače.
 • K viacerým predmetom máš k dispozícii e-learningové kurzy, ktoré vypracoval vyučujúci a môžeš študovať kdekoľvek sa nachádzaš. Súčasťou sú aj testy na overenie vedomostí.
 • Štipendiá: prospechové, motivačné a v prípade potreby aj sociálne.

 

Čo sa u nás naučíš?

Ako byť dobrým poradcom a pomáhajúcim profesionálom. Na základe sebapoznania sa naučíš ako poznávať iných. Získaš najnovšie poznatky o oblasti sociálnych služieb, sociálnej práce a poradenstva. Základy príbuzných odborov – psychológie, pedagogiky, sociológie, sociálnej politiky. Zručnosti potrebné pre prax – metódy práce s klientom sociálnych služieb, poradenské metódy, zručnosti potrebné pre plánovanie a manažovanie sociálnych služieb.

Sociálne služby a poradenstvo

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant:
doc. PaedDr. PhDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Ústav romologických štúdií
Informácie: Poď k nám študovať Sociálne služby a poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva.  Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré mu dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva (napr. nezamestnaní, osoby bez domova, osoby závislé od drog, seniori, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Disponuje špecializovanými vedomosťami pre prácu s Rómami.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce – v oblasti sociálnych služieb a poradenstva ako odborný pracovník v rámci štátnej správy, samosprávy, ale aj na úrovni samosprávnych krajov a tretieho sektora v neziskových organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo v zariadeniach sociálnych služieb a organizáciách zameraných na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín. Môže pracovať ako  sociálny poradca na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo ako odborný pracovník v sociálnych službách v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a zariadeniach (napr. v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, v denných centrách a stacionároch, v inštitúciách azylového typu, v sociálno-terapeutických centrách a iných), ako odborník pre prácu s deťmi a mládežou a s dospelými v rámci preventívnych aktivít, ale napr.  aj v personálnych agentúrach a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby. Zvláda realizáciu a organizovanie rozličných druhov a foriem sociálnych služieb, voľnočasových aktivít a činnostných terapií.

 

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore sociálne služby a poradenstvo sú na osobitnej stránke

 

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva  UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky od 15. júna do 15. augusta 2020 v nasledovnom rozsahu : 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

 • Sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo

 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo

Študijný program:

 • Ošetrovateľstvo

 

Uchádzač o bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme si podáva  elektronickú prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy a k prihláške doloží:

 • doklad o úhrade poplatku 25,- €

Najneskôr v deň zápisu uchádzač doloží :

 

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program:

 • Sociálna práca

 

Uchádzač o bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme si podáva elektronickú prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy a k prihláške doloží:

 • doklad o úhrade poplatku 25,- €

Najneskôr v deň zápisu uchádzač doloží :

 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

 • Aplikovaná sociálna práca

 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi o vysokoškolské štúdium, ktorý spĺňa podmienky prijatia na štúdium, stať sa študentom na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa.

Prijímacie konanie sa začína doručením prihlášky uchádzača o štúdium.

 

Univerzita preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky. Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. V prihláške uvádza uchádzač všetky požadované informácie podľa požiadaviek fakulty, na ktorú podáva prihlášku.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

Uchádzačom so špecifickými vzdelávacími potrebami odporúčame kontaktovať Študentské centrum UKF.

Sociálne služby a poradenstvo

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant:
prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Ústav romologických štúdií
Informácie: Poď k nám študovať sociálne služby a poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry. Disponuje vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré ho predurčujú pre prácu v sociálnych službách a poradenstve. Ovláda teoretické východiská sociálnych služieb a poradenstva, ale aj príbuzných odborov (sociálnej práce, sociálnej politiky a iných), orientuje sa v oblasti sociálneho zabezpečenia, má znalosti o právnych predpisoch v sociálno-politickej oblasti. Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb, je pripravený plánovať, zriaďovať a koordinovať sociálne služby, tvoriť a realizovať projekty v tejto oblasti, pôsobiť v pozícii odborného garanta manažéra vzdelávacích, rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia  má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce v oblasti sociálnych služieb a poradenstva v rámci štátnej správy, samosprávy, súkromného a mimovládneho sektora. Môže využiť všetky pracovné príležitosti, ktoré prax ponúka absolventom bakalárskeho štúdia a navyše pôsobiť ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.) a ako odborný pracovník v sociálnych službách, tak ako ich vymedzuje príslušná legislatíva (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné). Je schopný riadiť a pracovať v odborných tímoch, riadiť organizácie sociálnych služieb a podieľať sa na tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu sociálne služby a poradenstvo vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke

Poď študovať sociálne služby a poradenstvo

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

 Základy všeobecnej psychológie
Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie
Sociálna komunikácia
Vybrané koncepcie sociálnej práce a sociálnych služieb
Úvod do práva
Krízová intervencia
Terénna sociálna práca
Teória a filozofia výchovy
Sociálna pedagogika pre pomáhajúce profesie
Kultúra národnostných menšín
Základy sociálnej psychológie
Právo sociálneho zabezpečenia
Kultúrna a sociálna antropológia
Sociológia výchovy
Odborná prax
Občianske a rodinné právo
Profesijná etika
Masmediálna komunikácia
Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie
Komunitné sociálne a misijné služby
Metodológia spoločenskovedných výskumov
Odborná prax
Multikultúrna výchova
Rodinná výchova
Poradenstvo v sociálnych službách

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Biodromálne špecifiká klientov sociálnych služieb
Voľnočasové aktivity v marginalizovaných komunitách
Rodová rovnosť na Slovensku
Teória a prax sociálnych služieb
Rómska literatúra a literatúra s rómskou tematikou
Resocializačné programy v sociálnych službách
Základy rómskeho jazyka
Rómsky jazyk I.
Dejiny Rómov
Sociokultúrne špecifiká Rómov
Rómsky jazyk II.
Metódy sociálnej práce v sociálnych službách
Zážitkové aktivity pre prácu so skupinou
Práca s rómskym dieťaťom v pomáhajúcich profesiách

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Základy metód poradenskej/psychoterapeutickej praxe
Výchova k zdraviu
Základy poradenskej psychológie

Čo o nás hovoria absolventi?

„Štúdium na Ústave romologických štúdií splnilo svoj účel v oblasti prípravy na zamestnanie a to najmä v špecializácii, ktorú do dnešných dní využívam v praxi. Práve v dôsledku dobre nastaveného pomeru teórie a praxe získaných v rámci štúdia, som sa takmer ihneď po ukončení vysokej školy zamestnal na sociálnom odbore mestského úradu v Žiline... Počas štúdia na vysokej škole som spoznal, okrem svojej manželky, aj veľa skvelých ľudí, pedagógov a priateľov, s ktorými dodnes udržujem priateľský i pracovný kontakt.“

Martin Brňák riaditeľ územného spolku Slovenského červeného kríža

 

„Asi to bude znieť čudne, ale konečne som sa naučila rómsky nielen rozumieť, ale aj hovoriť. Spoznala som krásu sociálno-psychologických výcvikov, ktoré využívam doteraz počas skoro každého tréningu. Naučila som sa veriť svojej intuícii a hľadať podstatu v myšlienkach. Želala by som Ústavu romologických štúdií veľa takých prednášajúcich, ktorí okrem teórie vedia poskytovať priestor študentom na vlastné názory. Takých, ktorí vedia vťahovať ľudí do riešenia. Ja som takých prednášajúcich zažila. Som vďačná za ich prístup, otvorenosť a vzbudenie chute robiť seminárky preto, lebo sú dôležité pre mňa.“

Janette Motlová (Maziniová) lektorka a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

 

„Dodnes s radosťou spomínam na krásne študentské časy, úžasných pedagógov i  spolužiakov, s ktorými sa v súčasnosti kontaktujeme aj ako kolegovia z rôznych oblastí sociálnej práce, pomáhame si a radíme. To najdôležitejšie, čo mi  štúdium  dalo boli neoceniteľné praktické skúsenosti získavané v rôznych lokalitách Slovenskej a Českej republiky, s ktorými som sa ihneď po ukončení VŠ zamestnala.“

Zuzana Brňáková, sociálna pracovníčka

 

Štúdium na ÚRŠ bolo pre mňa od prvého dna, až po chvíľu, kedy sme so spolužiakmi písali na chodník pred školou veľké MGR obdobím, na ktoré často a s úsmevom spomínam. Spoznala som úžasných ľudí medzi spolužiakmi, ale aj medzi pedagógmi, ktorí dbali na naše vedomosti a praktické skúsenosti, z ktorých čerpám ešte aj dnes. PS: Keď som na výberovom konaní povedala, aký odbor som vyštudovala bolo super sledovať, ako všetkým padli sánky...:) a miesto bolo moje...:)

Katka Padová, sociálna pedagogička

Ako sa u nás študuje

 • ponúkame kvalitný tím vyučujúcich, ktorí prepájajú teóriu s praxou,
 • študenta vnímame ako rovnocenného partnera a je našou snahou podporiť ho v osobnostnom a profesijnom raste,
 • máme vlastný model výkonu praxe a 45 zazmluvnených praxových zariadení, v ktorých môžeš nadobudnuté poznatky a zručnosti rozvíjať pod dohľadom kvalifikovaných sociálnych pracovníkov,
 • môžeš pracovať s rôznymi cieľovými skupinami(rodina, deti, mládež, chorí v zdravotníckych zariadeniach, zomierajúci, zdravotne znevýhodnení,
 • môžeš získavať nové poznatky a spoznávať iné kultúry prostredníctvom študijných pobytov Erasmus + v sieti našich 20 zahraničných partnerských univerzít (Nórsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Fínsko, Dánsko, Poľsko, Holandsko, Čechy, atď.),
 • každoročne môžeš získať prospechové alebo motivačné štipendium,
 • sme presvedčení, že pochopenie seba samého vedie k tomu, aby sme lepšie pochopili iných, a preto sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia výcviky sociálnych a poradenských zručností,

Ako sa u nás študuje

Charakteristika vzdelávacieho procesu

 • základnými formami vzdelávacieho procesu sú prednášky, semináre, cvičenia
 • ďalšími formami sú výcvikové kurzy a edukácia spojená so simulovanými cvičeniami s certifikovanou spoločnosťou pri udalosti s hromadným postihnutím osôb
 • nové poznatky získaš tiež prostredníctvom samoštúdia, stáží, konzultácií, exkurzií a odbornej klinickej praxe, ktorá tvorí významnú časť pri celkovej výučbe
 • modernou alternatívou výučby odborných predmetov je e-learning

Učebné materiály

 • autormi učebníc a skrípt sú pedagógovia našej katedry – sú k dispozícii v knižnej alebo elektronickej podobe
 • literatúru k svojmu štúdiu nájdeš okrem univerzitnej knižnice, aj v našej čiastkovej katedrovej knižnici, ktorá aktuálne obsahuje až 1791 titulov
 • budeš mať prístup k licencovaným zdrojom prostredníctvom knižnice zdarma
 • môžeš využiť aj e-learningové kurzy,
 • s čím si neporadíš, s tým ti pomôžeme.

Vyučujúci

 • sú kvalitní a uznávaní odborníci
 • neustále sa vzdelávajú, zúčastňujú sa domácich a zahraničných konferencií a sympózií s cieľom poskytnúť študentom aktuálne a najnovšie poznatky v odbore
 • podieľajú sa na vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci so zahraničnými inštitúciami
 • sú v neustálom kontakte s klinickou praxou
 • pri výučbe využívajú moderné informačné technológie
 • ku študentom pristupujú individuálne
 • podporujú ťa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom raste

Prostredie

Finančná podpora pri štúdiu

 • sociálne štipendium
 • prospechové štipendium
 • mimoriadne štipendium
 • môžeš využiť ponuky práce v záchrannej zdravotnej službe v 3. ročníku v pozícii vodič už počas štúdia

Štúdium v zahraničí

 • máš príležitosť absolvovať časť štúdia v podobe študijného pobytu alebo stáže na zahraničných univerzitách a v zdravotníckych zariadeniach v rámci programu Erasmus+ ,
 • naši študenti si priniesli veľa vedomostí a zážitkov z pobytov a stáží v Českej republike, Poľsku - a to nemusí byť všetko - príď a môžeš pridať krajinu, ktorú chceš navštíviť ty...

 

Študenti

... najlepšie je byť jedným z nich

Čo o nás hovoria študenti?

„Katedra psychologických vied je v moderných priestoroch, vybavená adekvátnym zariadením, čo na mňa hneď v prvom ročníku zapôsobilo. Na  štúdium sa mi veľmi páči, že forma vyučovania je moderná, vyučujúci nám dávajú priestor na rozvíjanie. Veľkým pozitívom na našej katedre sú zážitkové skupiny z rôznych psychologických smerov, ktoré si môžeme zažiť. Oceňujem aj príklady z psychologickej praxe, z ktorých si vždy odnesiem najviac.“

Silvia

 

„Mne sa u nás páčia semináre, kde môžeme vypracovať práce, ktoré potom prezentujeme a diskutujeme o nich. Pedagógovia sú akceptujúci a môžeme vyjadriť v diskusii svoj názor. Tiež oceňujem exkurzie do špecializovaných zariadení, ktoré môžeme zažiť počas štúdia.“

Natália

 

„Mne sa na štúdiu páči odborný a hlavne ľudský prístup pedagógov. Vždy sa podelia o svoje praktické skúsenosti a poradia.“

Anna

Kde sa môžeš zamestnať

 

 • Psychológ pre Centrum včasnej intervencie
 • Psychológ v detskom domove
 • Asistent učiteľa
 • Psychológ na UPSVaR
 • Psychológ v CPPPaP
 • HR manažér
 • Školský psychológ
 • Terénny psychológ
 • Klinický psychológ
 • Psychológ s drogovo závislými
 • Kouč
 • Vojenský psychológ
 • Psychológ v predškolskom zariadení
 • Psychológ v reedukačnom, resocializačnom centre
 • Psychológ v paliatívnej starostlivosti
 • Vysokoškolský pedagóg

Čo sa u nás naučíš

 

Počas bakalárskeho stupňa:

 • teoretické vedomosti so zameraním na metodologické a teoretické poznatky a postupy v psychologických vedách,
 • elementárne poznatky zo psychologických aplikačných disciplín,
 • teoretické poznatky: všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, biologické základy odboru: anatómia a fyziológia NS,
 • metodologické základy odboru, metódy v psychológii, štatistika
 • aplikáciu teoretických poznatkov z oblasti všeobecnej, ontogenetickej, sociálnej, experimentálnej psychológie, psychológie osobnosti,
 • úvod do klinickej, poradenskej, aplikovanej sociálnej, organizačnej a pracovnej, edukačnej a školskej psychológie,
 • základy diagnostiky v detskom veku a u dospelých na všetkých úrovniach aplikácie v praxi

 

Počas magisterského stupňa:

 • rozšírené teoreticko-metodologických základných a aplikovaných psychologických disciplín (pedagogická psychológia, poradenský proces, psychodiagnostika a psychoterapia detí a mládeže, klinická psychológia, psychodiagnostika a psychoterapia dospelých, pracovná psychológia),
 • diagnostiku a terapiu psychických, psychosomatických porúch a porúch učenia a správania,
 • samostatné vypracovanie teoreticko-experimentálnych prác,
 • vypracovanie a obhajobu prác v rámci študentskej vedeckej činnosti alebo ročníkových prác,
 • absolvuješ stáž a súvislú prax

 

A napokon počas doktorandského štúdia:

 • orientáciu v najnovších poznatkoch a trendoch rozvoja, ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti,
 • samostatne projektovať a realizovať vlastnú výskumnú činnosť,
 • ovládať metodológiu pedagogicko-psychologického skúmania a moderné štatistické postupy analýzy a vyhodnocovania údajov z výskumu a výsledky aplikovať v praxi,
 • vedomosti a zručnosti absolventa v danom odbore predstavujú európsky štandard začínajúceho vedeckého pracovníka. Uplatnenie nachádza nielen vo vedeckom výskume, ale aj v pedagogickej práci, v národných a nadnárodných inštitúciách.

Publikačná činnosť

Publikácie sú jedným z hlavných výstupov výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Na evidenciu publikačnej činnosti slúži knižničná informačná databáza (http://kis.ukf.sk), ktorá umožňuje efektívne vyhľadávanie a triedenie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov univerzity.

•    Katalóg publikačnej činnosti

Pripojenie k internetu

WiFi

Bezdrôtová sieť (wi-fi sieť) umožňuje pripojenie používateľov do počítačovej siete a k Internetu bez nutnosti použitia káblov a iných fyzických nosičov. UKF poskytuje bezdrôtovú sieť svojim študentom a zamestnancom takmer vo všetkých objektoch univerzity.
Prístup k internetu pre návštevníkov z iných univerzít je zabezpečený prostredníctvom siete eduroam.

Štruktúra bezdrôtovej (wifi) siete UKF v Nitre

 • Sieť (SSID) UKFwifi slúži zamestnancom a doktorandom UKF k prístupu do bezdrôtovej sieti UKF. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi (centrálna autentifikácia) do všetkých IS UKF. Používa sa v tvare: jmrkvicka
 • Sieť (SSID) UKFstudenti slúži študentom UKF k prístupu do bezdrôtovej sieti UKF. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi do všetkých IS UKF. Používa sa v tvare:
 • Sieť (SSID) UKFinfo je informačná siet s návodmi, potrebnými súbormi a doplňujúcimi informáciami potrebnými pre využívanie bezdrôtovej siete UKF.
 • Sieť (SSID) eduroam slúži na UKF pre pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam.

Pripojenie k wifi sietiam UKF v Nitre

Najjednoduchší spôsob pripojenia k sieti UKFwifi a UKFstudenti je použitím automatického inštalačného programu.
Tento program automaticky vytvorí profily nastavení pre wifi siete eduoram, UKFwifi a UKFstudenti. Pre plnú funkčnosť stačí správne vyplniť prihlasovacie meno vo formáte emailu (napr. ) a 2-krát zadať správne heslo. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné (centrálna autentifikácia) s prihlasovacími údajmi do všetkých informačných systémov UKF (AIS, KIS, EDU atď.). Po následnom reštartovaní počítača by ste mali byť automaticky pripojený k dostupnej wifi sieti.

K dispozícii su nasledovné verzie automatického inštalačného programu:

V prípade potreby možete nastaviť pripojenie k wifi sieti manuálne, postup je v priložených návodoch:

Podpora

Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre

 • Tr. A. Hlinku 1 - Rektorát, FPV, PF
 • Štefánikova ul. 67 - FF
 • Hodžova ul. 1 - FF
 • Nábrežie mládeže 91 - FPV
 • Kraskova ul. 1 - FSVaZ
 • Dražovská cesta 4 - UK, PF, FF, FSS
 • Hospodárska ul. 1 - ŠD Zobor
 • Ul. B. Slančíkovej 1 - ŠD Nitra, FF

Poznámky

Kvalita pripojenia klesá s narastajúcou vzdialenosťou od prístupového bodu.
V prípade, že v mieste dosahu je problém pripojiť sa, alebo počas existujúceho pripojenia spojenie vypadáva, odporúčame presunúť sa do miesta s lepšou kvalitou pripojenia (bližšie k prístupovému bodu).

Upozornenie - monitorovanie komunikácie

Vo všetkých bezdrôtových sieťach UKF prebieha monitorovanie a zaznamenávanie koncových bodov komunikácie a použitej služby.
Nezaznamenáva sa obsah komunikácie iba informácie o reláciách.
Zaznamenané informácie môžu byť použité pri vyšetrovaní priestupkov.

Parkovací preukaz

Parkovacie karty sú nevyhnutné pre parkovanie osobných automobilov zamestnancov a študentov v okolí objektov univerzity. Viac informácií o ich vydaní a emisii nájdete v článku Parkovacie preukazy.

Služby Univerzitnej knižnice

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poskytuje študentom univerzity všestranné knižnično-informačné služby. Univerzitná knižnica sídli V Areáli UKF Zobor na Dražovskej ceste.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra obsahu portálu je vytvorená v XHTML 1.0 Transitional a CSS 3.0. Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly - WCAG 2.0 (Level AA).

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757